Tutaj jesteś Aktualności Starosta Puławski zaprasza uprawnione osoby do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej - przypomnienie

Aktualności

Starosta Puławski zaprasza uprawnione osoby do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej - przypomnienie

14-01-2016
Zdjęcie Artykułu

Od 4 stycznia 2016 r. na terenie powiatu puławskiego działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Stałe punkty pomocy zorganizowane zostały w Puławach (trzy punkty, z czego dwa punkty pod tym samym adresem) i w Nałęczowie. Punkt mobilny funkcjonuje zgodnie z grafikiem w miejscowościach: Baranów, Końskowola, Janowiec i Kurów. Pomoc świadczona jest w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z ustawą pomoc w ramach tego programu adresowana jest do ściśle zdefiniowanego kręgu uprawnionych (pełny katalog osób objętych pomocą prezentujemy w ostatnim punkcie artykułu), bez względu na miejsce zameldowania na terenie RP.

Lokalizacja punktów:

 • punkt I: Puławy, ul. 6 Sierpnia 5, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie,
 • punkt II: Puławy, ul. 6 Sierpnia 5, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00; porad udzielają radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie,
 • punkt III: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00; dodatkowe informacje tel. 81 710 46 30, pomocprawna@oic.lublin.pl; punkt prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie,
 • punkt IV: Nałęczów, ul. Głębocznica 23a, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe informacje tel. 504 859 152; punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie,
 • punkt V: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00; dodatkowe informacje: tel. 81 710 46 30, pomocprawna@oic.lublin.pl; punkt prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie zgodnie z harmonogramem:
  • poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 (siedziba Urzędu Gminy)
  • wtorek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury)
  • środa: Janowiec, ul. Radomska 2 (siedziba Urzędu Gminy)
  • czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej)
  • piątek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury)

 

Uwaga! Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.

 

Do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uprawnione są osoby fizyczne, które:

 • nie ukończyły 26 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • ukończyły 65 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny – okazanie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia) – na podstawie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
 • uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa powyżej,
 • posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa – na podstawie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
 • w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodowany) – złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna