Tutaj jesteś Aktualności XVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Aktualności

XVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

13-05-2020
Otwarcie obrad

Dziś (13.05.2020 r). w Starostwie Powiatowym w Puławach od godz. 14.00 trwa XVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego. Obrady można śledzić online (kliknij w link).

 Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XV sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2020 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 17 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Puławskiego w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za 2019 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Puławskim za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019r. oraz planu inwestycyjnego na lata 2019 – 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi.
 11. Informacja nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Puławskim.
 12. Ochrona konsumentów na terenie Powiatu Puławskiego – informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 13. Raport stanu wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku.
 14. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Puławskiego na lata 2017 - 2020” obejmujące 2 lata realizacji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2020 r. dla Powiatu Puławskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3216 o pow. 0,0295 ha, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego na okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/280/2009 Rady Powiatu w Puławach z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie darowizny na rzecz Gminy Janowiec nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego położonych w Janowcu, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek: 135 o pow. 0,16 ha, nr 136/1 o pow. 0,01 ha.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach następujących szkół: I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Puławach oraz Szkoły Policealnej Nr 6 w Puławach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 6 w Puławach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji   I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Puławach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym – Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kazimierzu Dolnym.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kazimierzu Dolnym.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Puławski do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w VI Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach. 
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 28. Zamknięcie obrad sesji.

Otwarcie obrad Rady Powiatu PuławskiegoStarosta Danuta SmagaObrady Rady Powiatu PuławskiegoObrady Rady Powiatu Puławskiego

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna