Tutaj jesteś Aktualności Informacja dotycząca stowarzyszeń zwykłych

Aktualności

Informacja dotycząca stowarzyszeń zwykłych

24-04-2018
Budynek Starostwa Powiatowego w Puławach, kolor cegły, wejście główne, zieleń

Starosta Puławski jako organ nadzorujący i prowadzący ewidencję stowarzyszeń, przypomina o bardzo ważnej zmianie przepisów dotyczących stowarzyszeń zwykłych.

19 listopada 2015 r. opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz.1923). Najważniejsze przepisy zaczęły obowiązywać od 20 maja 2016 r., w świetle których do 20 maja 2018 r. stowarzyszenia mają czas, żeby w pełni dostosować się do nowego kształtu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r., poz. 210). Stowarzyszenia zwykłe, które rozpoczęły działalność przed wejściem w życie nowych przepisów (tj. przed 20 maja 2016 r.), aktualnie działają na podstawie przepisów dotychczasowych i chcą działać nadal, muszą uzyskać wpis do nowej ewidencji. Mają na to czas do 20 maja 2018 r. Jeśli do tego terminu nie uzyskają wpisu do nowej ewidencji, zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Zgodnie z nowelizacją  ustawy Prawo o stowarzyszeniach, regulamin stowarzyszenia powinien zawierać informacje o:

 • nazwie
 • celu lub celach i środkach działania
 • terenie działania i siedzibie
 • sposobie nabycia i utraty członkostwa
 • zasadach wyboru przedstawiciela lub zarządu
 • zasadach zmiany regulaminu
 • zasadach rozwiązania stowarzyszenia zwykłego

Dodatkowo, w regulaminie powinny znaleźć się informacje o możliwych źródłach majątku. Do tej pory stowarzyszenia zwykłe środki na swoją działalność mogły pozyskiwać wyłącznie ze składek członkowskich. Po zmianie przepisów stowarzyszenia mogą być finansowane z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz  z dotacji. To duże ułatwienie dla osób, które zaangażowały się w działalność społeczną ale z różnych względów nie zorganizowały się w stowarzyszenia rejestrowe.

Dokumenty, które należy złożyć w urzędzie prowadzącym ewidencję stowarzyszeń to:

 1. wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń. Wniosek powinien zawierać datę jego sporządzenia, nazwę urzędu, do którego jest kierowany (Starosta   Puławski), adres siedziby stowarzyszenia zwykłego, podpis przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu, 
 2. regulamin działalności – w wersji  nowo uchwalonej na zebraniu członków podpisanej przez przedstawiciela lub członków zarządu,
 3. protokół z zebrania wraz z podjętymi uchwałami (uchwała o zmianie i przyjęciu regulaminu, wyborze przedstawiciela lub zarządu, komisji rewizyjnej),
 4. lista obecności (imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania, własnoręczne podpisy członków),
 5. dane przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL),
 6. dane członków komisji rewizyjnej – jeśli została wybrana ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL).

Warto „przerejestrować” stowarzyszenia jak najszybciej, by mieć czas na ewentualne poprawki jeśli organ nadzorujący czyli właściwy Starosta wezwie stowarzyszenie do uzupełnienia wniosku o wpis do nowej ewidencji lub załączonych do niego dokumentów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Puławach, pokój 130 ( parter ), tel. 81 886 11 09.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna