Tutaj jesteś Aktualności Starostwo Powiatowe w Puławach poszukuje kandydatów na stanowisko geologa powiatowego

Aktualności

Starostwo Powiatowe w Puławach poszukuje kandydatów na stanowisko geologa powiatowego

28-12-2018
Starostwo Powiatowe w Puławach poszukuje kandydatów na stanowisko geologa powiatowego

Starostwo Powiatowe w Puławach poszukuje kandydatów na stanowisko geologa powiatowego - umowa na zastępstwo w wymiarze ½ czasu pracy, zatrudnienie możliwe natychmiast.

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe geologiczne i 5-letni staż pracy,

2) znajomość ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

3) znajomość ustawy o Samorządzie powiatowym

4) znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

 

Wskazanie zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa przypisanych Staroście, jako organowi administracji geologicznej, w szczególności:

- udzielanie, cofanie, wygaszanie i przenoszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha i wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20000m3

- przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych
i dokumentację geologiczną, będących w kompetencjach Starosty

- przyjmowanie zgłoszeń robót geologicznych

- sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji

- wydawanie decyzji ustalających wysokość opłaty eksploatacyjnej i opłaty dodatkowej

- prowadzenie archiwum geologicznego

Oferty prosimy składać do dnia 7 stycznia 2019r.: osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19, Kancelaria Ogólna, pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Puławach ,Al. Królewska 19, 24-100 Puławy z dopiskiem „geolog powiatowy” lub elektronicznie na adres: starostwo@pulawy.powiat.pl

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Pomoc prawna
Pomoc prawna