Tutaj jesteś Aktualności Projekt budżetu na 2020 rok

Aktualności

Projekt budżetu na 2020 rok

21-11-2019
Zarząd Powiatu Puławskiego w trakcie sesji na Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach

15 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu Puławskiego przekazał Radzie Powiatu Puławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt budżetu powiatu na 2020 rok.

Na wstępie należy podkreślić, że planując kwoty dochodów i wydatków budżetu trzeba mieć na uwadze wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące – to znaczy  wymóg co najmniej zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej. Jeżeli reguła ta nie jest zachowana budżet nie może być uchwalony.

Dochody budżetu Powiatu określone zostały w wysokości 139.047.077,31 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 126.865.615,64 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 12.181.461,67 zł.

Wydatki budżetu Powiatu określone zostały w wysokości 148.835.269,31 zł,  z tego: wydatki bieżące w kwocie  122.076.923,49 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 26.758.345,82 zł.

Deficyt budżetowy określono w wysokości  9.788.192 zł, a źródłami pokrycia tego deficytu będą między innymi przychody z planowanych do wyemitowania obligacji.

Wśród dochodów budżetu Powiatu najważniejszą pozycję stanowi subwencja oświatowa, określona  w wysokości  70.901.451  zł, co stanowi 50,99  % planowanych dochodów powiatu ogółem.  Subwencja wyrównawcza określona została w wysokości  5.851.348 zł. Na podstawową część  tej subwencji ma wpływ między innymi wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie w stosunku do wskaźnika dla wszystkich powiatów. W naszym powiecie wskaźnik ten wynosi 230,80%,  podczas gdy średnia dla wszystkich powiatów wynosi 287,95 %.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia obliczony jako iloraz bezrobocia w powiecie (B)  i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.

Stopa bezrobocia w kraju na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 5,8 %, natomiast stopa bezrobocia w naszym powiecie na dzień 31.12.2018 r.  wyniosła 6,1 % .

W związku z tym, że wskaźnik B wyniósł 1,052 kwota uzupełniająca powiatowi puławskiemu nie przysługuje.

Ważną pozycję  w budżecie stanowi udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych , który wynosi 10,25 % wpływów  budżetu państwa i oszacowany  został na poziomie  26.641.220  złotych. 

Na zadania z zakresu administracji rządowej  określona została wysokość dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 12.624.161 zł.

Ponad siedem  i pół miliona  złotych w budżecie powiatu  planuje się pozyskać z funduszy unijnych zarówno na projekty tzw. „ miękkie” w szczególności edukacyjne jak i na projekty „twarde”   inwestycyjne.

W projekcie budżetu zaplanowane zostały dotacje celowe z gmin z tytułu pomocy finansowej dla powiatu na realizację inwestycji drogowych w wysokości 3.075.449 zł, oraz dotacja  z Miasta Puławy dla SP ZOZ  w Puławach w kwocie 400.000 zł .

Zaplanowano również do pozyskania  środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.557.554 zł

Największy udział w wydatkach budżetu powiatu wynoszący 47,16  % ogółu wydatków  stanowią wydatki na oświatę i wychowanie.

Na zadania związane z transportem i utrzymaniem dróg w budżecie powiatu przeznaczono kwotę 18.971.478 zł  (12,78% wydatków ogółem), w tym na wydatki  inwestycyjne  13.951.994 zł.

Na szeroko rozumianą pomoc społeczną, w tym wydatki związane z programem 500 +  zaplanowano w budżecie powiatu kwotę  13.315.472,64 zł, tj. 8,95% wydatków ogółem.

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, tj. wydatki Państwowej Straży Pożarnej, wydatki związane z zarzadzaniem kryzysowym itp. zaplanowano kwotę 7.384.400 zł, co stanowi 4,97 % wydatków powiatu ogółem. Utworzono także rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym  w wysokości 300.000 zł.

Na obsługę długu publicznego, czyli zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz potencjalne wydatki związane z udzielanymi poręczeniami dla SP ZOZ   przeznaczono  kwotę 1.239.642,00 zł , tj. 0,84% ogółu wydatków budżetu.

W budżecie powiatu zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, w tym głównie z zakresu inwestycji drogowych.

Najważniejsze zaplanowane inwestycje na 2020 rok:

 • Przebudowa dróg powiatowych:
  • Nr 2552L Wąwolnica- Poniatowa – kwota 444.057,00 zł,
  • Nr 1437L na odcinku Niebrzegów – kwota 1.917.833,00 zł,
  • Nr 2529L, 2547L,2546L – na terenie gminy Kazimierz Dolny – kwota 2.753.355,00 zł,
  • Nr 1516L, Nr 1519L i Nr 2515L – tereny gmin Baranów, Kurów i Żyrzyn – kwota 8.494.704,00 zł,
  • Zaplanowano środki w wysokości 332.221 zł na opracowanie dokumentacji dróg Nr 2522L, Nr 2523L , Nr 2525L , Nr 2524L, Nr 2521L, Nr 2519L  na terenie gminy Janowiec i gminy Puławy. Opracowane dokumentacje są niezbędnym dokumentem przy składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji, między innymi z Funduszu Dróg Samorządowych.
 • kontynuacja projektu „ E-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” – kwota 5.553.167,82 zł,
 • kontynuacja projektu „ Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim” – kwota 1.571.522,00 zł
 • Rozbudowa pracowni i sal dydaktycznych w ZS nr 2 w Puławach – kwota 1.997.356,00 zł,
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole szkół nr 2 w Nałęczowie – kwota 869.590,00 zł,
 • „Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego” – kwota 768.116 zł,
 • dotacja dla SP ZOZ Puławy na „ Modernizację oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ w Puławach” - kwota  1.200.000,00 zł,
 • „Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Komendy PSP w Puławach” – kwota 300.000,00 zł.
 • „Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego dotyczącego obserwatorium astronomicznego w Puławach” – kwota 24.600,00 zł.

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu przedłożył projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jako narzędzie umożliwiające ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Narzędzie to pozwala, w oparciu o prognozy poszczególnych kategorii określonych w art. 226 ww. ustawy, ocenić możliwości inwestycyjne  jednostki samorządu terytorialnego oraz kształtowanie się ich zdolności kredytowych. Wieloletnia prognoza finansowa to dokument planistyczny, wykraczający  poza rok budżetowy.

W wieloletniej  prognozie  finansowej  zawarte są załączniki  zawierające: prognozę kwoty długu oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat, wykraczających poza rok budżetowy.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna