Tutaj jesteś Aktualności Informacje z XV Sesji Rady Powiatu Puławskiego

Aktualności

Informacje z XV Sesji Rady Powiatu Puławskiego

27-02-2020
Zdjęcie Artykułu

26 lutego 2020 r. w puławskim Starostwie odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Puławskiego. Radni podjęli szereg uchwał, odbyli dyskusję na temat gospodarowania mieniem powiatowym, złożyli interpelacje dot. usprawnienia ruchu drogowego w gminie Nałęczów oraz w zakresie zieleni w gminie Kazimierz Dolny, a także wysłuchali informacji dyrektora SP ZOZ na temat zagrożeń i podejmowanych działań prewencyjnych dot. koronawirusa.

Ponadto radni zapoznali się i przyjęli sprawozdania: z wykonania uchwał Rady i z pracy Zarządu, z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski w ubiegłym roku, z pracy stałych komisji Rady Powiatu. Podjęto także uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady w bieżącym roku, udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach dotacji celowych. Przyjęto uchwały porządkowe w zakresie funkcjonowania szkół,oraz „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016-2022”, ustalono zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Sesja Rady Powiatu Puławskiego - Zarząd PowiatuSesja Rady Powiatu PuławskiegoSesja Rady Powiatu Puławskiego

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna