Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń XXI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Elektroniczna tablica ogłoszeń

XXI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

17-11-2020
Rada Powiatu Puławskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 25 listopada 2020 r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XX sesji Rady Powiatu w dniu 28 października 2020 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 19 października 2020r. do 13 listopada 2020 r.
 6. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Puławskim.
 7. Informacja o ruchu budowlanym na terenie powiatu puławskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Puławskiego na lata 2020 – 2025 z perspektywą do roku 2030" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach dotacji celowej w wysokości 650 000,00 zł.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/8 o pow. 9,5755 ha, położonej na terenie gminy Kurów, obręb Klementowice, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna