Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń XXIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Elektroniczna tablica ogłoszeń

XXIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

25-03-2021
Rada Powiatu Puławskiego - białe litery na czerwonym tle

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 31 marca 2021 r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak równieżw każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXIII sesji Rady Powiatu w dniu 24 lutego 2021 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 15 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. oraz planu inwestycyjnego na lata 2020-2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 r. dla Powiatu Puławskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Puławskiego do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Puławy i zawarcia porozumienia z gminami tworzącymi MOF oraz Powiatem Puławskim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Puławskiego do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Puławskim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/58/2019 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Puławskiego w sprawie powstrzymania ideologii lansowanej przez subkulturę „LGBT” w Powiecie Puławskim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Sesja Rady Powiatu Puławskiego, kolaż zdjęć, napis, herb powiatu

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna