Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń IX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Elektroniczna tablica ogłoszeń

IX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

22-08-2019
Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad IX Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 28 sierpnia 2019 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas VIII sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2019 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 17.06.2019 r. do 16.08.2019 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2019 roku.
 7. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu puławskiego przez właściwe Nadzory Wodne w: Lublinie, Opolu Lubelskim, Rykach, Zwoleniu, Kozienicach, Puławach.
 8. Informacja nt. stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Puławski do nauki w roku szkolnym 2019/2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Puławskiego do stowarzyszenia „Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za okres styczeń – czerwiec 2019 roku, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieokreślony na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach nieodpłatnego użytkowania zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w obrębie Miasto Puławy, Gmina Miasto Puławy, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 586/8 o pow. 0,1115 ha oraz 586/30 o pow. 0,0534 ha.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości -  pomieszczeń w budynkach usytuowanych na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Żyrzynie przy ul. Pałacowej 4, oznaczonej numerem ewidencyjnym 362/4 o pow. 0,1400 ha, na okres jednego roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 2506L Osiny – dr. kraj. 17 położonej na terenie Gminy Żyrzyn kategorii drogi powiatowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 18. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna