Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń XIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Elektroniczna tablica ogłoszeń

XIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

09-12-2019
Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XIV Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 18 grudnia 2019 r. godz. 14.30, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach.

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 27 listopada 2019r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XIII sesji w dniu 27.11.2019r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 18.11.2019r. do 12.2019r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu Puławskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2019 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 20 marca 2019r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2019r. dla Powiatu Puławskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Puławskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/243/2009 Rady Powiatu w Puławach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski.
 15. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego

Janusz Wawerski

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna