Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń XV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Elektroniczna tablica ogłoszeń

XV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

19-02-2020
Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XV Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 26 lutego 2020 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XIV sesji Rady Powiatu w dniu 18 grudnia 2019 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 11 grudnia 2019 r. do 11 lutego 2020 r.
 6. Sprawozdanie Starosty Puławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski w 2019 roku.
 8. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach dotacji celowej w wysokości 392 000,00 zł.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach dotacji celowej w wysokości 150 000,00 zł.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Powiatu Puławskiego
  z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Miasto Puławy, Gmina Miasto Puławy, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1420/1 o pow. 0,0788 ha.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
  w Puławach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kazimierzu Dolnym wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Starosty Puławskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna