Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

Informacje o Sesjach

XVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

29-03-2016
XVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

Proponowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 30.03.2016 r., godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XVII sesji Rady Powiatu w dniu 16.03.2016r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 07.03.2016r. do 16.03.2016r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Puławskiego”.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2016 roku dla Powiatu Puławskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie modernizacji polegającej na wydzieleniu części parteru, wykonaniu przebudowy i remontu Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 w Puławach przy ul. Kołłątaja 51.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie modernizacji polegającej na przebudowie i remoncie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Puławach przy ul. Skłodowskiej 10.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puławach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Powiat Puławski od Gminy Nałęczów funkcji organu prowadzącego dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie i upoważnienia Zarządu Powiatu Puławskiego do podpisania porozumienia w tej sprawie z Gminą Nałęczów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Puławy w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi w ul. Norwida w Puławach”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w najem na czas nieoznaczony lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku, usytuowanym na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 124/9 o pow. 0,3300 ha, położonej w Kęble, Gm. Wąwolnica, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy