Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XXI Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

Informacje o Sesjach

XXI Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

20-06-2016
XXI Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

Proponowany porządek obrad XXI Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 22.06.2016 r., godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XIX sesji Rady Powiatu w dniu 18.05.2016 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 09.05.2016r. do 07.06.2016r.
 6. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok.
 8. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody, na zawarcie do 30 czerwca 2019 r., umowy dzierżawy pomieszczenia w budynku usytuowanym na nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Puławach przy Al. Królewskiej 19, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha, z dotychczasowym dzierżawcą.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 2503L Gołąb – Wólka Gołębska położonej na terenie Gminy Puławy kategorii drogi powiatowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy