Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XXXII Sesja Rady Powiatu Puławskiego 30.08.2017 r. godz. 14.00

Informacje o Sesjach

XXXII Sesja Rady Powiatu Puławskiego 30.08.2017 r. godz. 14.00

23-08-2017
XXXII Sesja Rady Powiatu Puławskiego 30.08.2017 r. godz. 14.00

Proponowany porządek obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 30.08.2017 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXI sesji Rady Powiatu w dniu 28.06.2017r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 19.06.2017r.
  do 18.08.2017r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku.
 7. Informacja o wykonaniu planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/235/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie doposażenia Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Specjalnej w Puławach wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Kęble.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Przedszkola Specjalnego w Kęble do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/226/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Powiatowe Centrum Rozliczeniowo Księgowe w Puławach”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/225/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2017 r. dla Powiatu Puławskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Wąwolnica, Gmina Wąwolnica, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 33/3 o pow. 0,0072 ha oraz 33/4 o pow. 0,0048 ha, w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działki 31/4, położonej w obrębie Wąwolnica, Gmina Wąwolnica.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wąwolnica w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 107857L w miejscowości Zarzeka, Gmina Wąwolnica”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej Nr 2546L od drogi wojewódzkiej Nr 824 do drogi powiatowej Nr 2545L Celejów – Witoszyn – Kolonia kategorii drogi powiatowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy