Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XXXIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

XXXIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

24-05-2018
 XXXIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Proponowany porządek obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 30.05.2018 r., godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Wręczenie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Powiatu Puławskiego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 28.03.2018 r.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 19.03.2018 r. do 18.05.2018 r.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Puławskiego.
 8. Ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektów oraz sytuacji sanitarno-epidemiologicznej Powiatu Puławskiego za rok 2017.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Puławskim za 2017 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim
  w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/401/2006 Rady Powiatu w Puławach z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia organizacji mieszkań chronionych utworzonych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości – pomieszczenia w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Żyrzynie przy ul. Pałacowej 4, oznaczonej numerem ewidencyjnym 362/4 o pow. 0,1400 ha, na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 659/7 o pow. 1,3700 ha, poł. w Żyrzynie, Gmina Żyrzyn, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Baranów darowizny prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Łukawka, Gmina Baranów, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 88/2 o pow. 0,8861 ha oraz 286 o pow. 1,1890 ha.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Kurów darowizny prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Marianka, Gmina Kurów, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 32 o pow. 0,3800 ha.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Puławskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 2510L wraz z nadaniem jej nazwy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w szkołach prowadzących kształcenie w formie zaocznej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/324/2018 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2018.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Puławskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Puławskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 26. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

               Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy