Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji Budżet powiatu na 2019 rok uchwalony!

Informacje o Sesjach

Budżet powiatu na 2019 rok uchwalony!

20-12-2018
Budżet powiatu na 2019 rok uchwalony!

19 grudnia 2018 roku Rada Powiatu Puławskiego po raz pierwszy w tej kadencji uchwaliła budżet powiatu na 2019 rok. Założenia do budżetu przedstawiła radnym starosta Danuta Smaga. Uchwała została podjęta jednogłośnie, za przyjęciem głosowało 23 radnych, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Dochody budżetu powiatu określone zostały w wysokości 133.955.274,30 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 120.898.042,30 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 13.057.232 zł.

Wydatki budżetu powiatu określone zostały w wysokości 134.285.367,30 zł,  z tego: wydatki bieżące w kwocie  113.885.491,30  zł , natomiast wydatki majątkowe w kwocie 20.399.876 zł.

Deficyt budżetowy określono w wysokości  330.093 zł, a źródłami pokrycia tego deficytu będą przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

Wśród dochodów budżetu powiatu najważniejszą pozycję stanowi subwencja oświatowa,  określona  w wysokości  63.749.487 zł, co stanowi 47,59% planowanych dochodów powiatu ogółem.  Subwencja wyrównawcza określona została w wysokości 4.915.881 zł. Na wysokość tej subwencji ma wpływ między innymi wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie w stosunku do wskaźnika dla wszystkich powiatów. W naszym powiecie wskaźnik ten wynosi 206,08%,  podczas gdy średnia dla wszystkich powiatów wynosi  253,91 %. Z uwagi  na niższy wskaźnik bezrobocia w Powiecie Puławskim w stosunku do stopy bezrobocia w kraju powiatowi nie przysługuje kwota uzupełniająca subwencji (stopa bezrobocia w kraju według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 6,6 % natomiast stopa bezrobocia w powiecie – 5,9  %). Znaczącym dochodem budżetu powiatu jest również subwencja równoważąca w wysokości 776.085 zł.   

Ważną pozycję  w budżecie stanowi udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych , który wynosi 10,25% wpływów  budżetu państwa i oszacowany został na poziomie  27.105.476  złotych. 

Na zadania z zakresu administracji rządowej  określona została wysokość dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 11.770.286 zł.

Ponad siedem  i pół miliona  złotych w budżecie powiatu  planuje się pozyskać z funduszy unijnych zarówno na projekty tzw. „ miękkie” w szczególności edukacyjne jak i na projekty „twarde”   inwestycyjne.

W projekcie budżetu zaplanowane zostały dotacje celowe z gmin z tytułu pomocy finansowej dla powiatu na realizacje inwestycji drogowych w wysokości 3.391.750 zł oraz dotacje z budżetu państwa  na te cele w wysokości 3.087.500 zł.

Największy udział w wydatkach budżetu powiatu wynoszący 48,87  % ogółu wydatków  stanowią wydatki na oświatę i wychowanie.

Na zadania związane z transportem i utrzymaniem dróg w budżecie powiatu przeznaczono kwotę 14.781.969 zł   (11,05  % wydatków ogółem), w tym na wydatki  inwestycyjne  9.904.348 zł.

Na szeroko rozumianą pomoc społeczną przeznaczono w budżecie powiatu kwotę  12.129.874 zł, tj. 9,03% wydatków ogółem.

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, tj. wydatki Państwowej Straży Pożarnej, wydatki związane z zarzadzaniem kryzysowym itp. zaplanowano kwotę 6.206.600 zł, co stanowi 4,64 % wydatków powiatu ogółem. Utworzono także rezerwę budżetową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym  w wysokości 300.000 zł.

Na obsługę długu publicznego, czyli zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz potencjalne wydatki związane z udzielanymi poręczeniami dla SP ZOZ   przeznaczono  kwotę 1.457.034 zł  , tj. 1,09%  ogółu wydatków budżetu.

W budżecie powiatu zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, w tym głównie z zakresu inwestycji drogowych.

Najważniejsze zaplanowane inwestycje na 2019 rok:

 • Przebudowa dróg powiatowych: Nr 2534L Kurów – Karmanowice,
  Nr 2542L Czesławice –Sadurki, Nr 2505L w m. Młynki do węzła Michałówka, Nr 2521L w gminie Puławy ul. Wspólna w kierunku Tomaszowa, Nr 2551L
  w m. Kębło gm. Wąwolnica;
 • kontynuacja projektu „ E-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”;
 • kontynuacja projektu „ Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”;
 • Rozbudowa pracowni i sal dydaktycznych w ZS Nr 2 w Puławach;
 • Dostosowanie budynku SOSW w Kęble do wymogów przeciwpożarowych:
 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach w celu zwiększenia efektywności energetycznej;
 • Kompleksowa modernizacja systemu instalacji i urządzeń gospodarki wodnej w rejonie dróg Powiatu Puławskiego.

Na sesji w dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Powiatu Puławskiego podjęła również uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jako narzędzie umożliwiające ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Narzędzie to pozwala, w oparciu o prognozy poszczególnych kategorii określonych w art. 226 ww. ustawy, ocenić możliwości inwestycyjne  jednostki samorządu terytorialnego oraz kształtowanie się ich zdolności kredytowych. Wieloletnia prognoza finansowa to dokument planistyczny, wykraczający  poza rok budżetowy.

W wieloletniej  prognozie  finansowej  zawarte są załączniki  zawierające: prognozę kwoty długu oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat, wykraczających poza rok budżetowy.

Sesja Rady Powiatu Puławskiego 19.12.2018 r.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy