Tutaj jesteś Powiat Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu Puławskiego V kadencji 2014-2018

Skład Zarządu Powiatu V kadencji 2014-2018

Witold Popiołek

Starosta Puławski


Starostą Puławskim w V kadencji samorządu po raz kolejny został Witold Popiołek, wieloletni, aktywny członek organizacji samorządowych i społecznych. Starosta jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie.

Od 2002 r. uczestniczy w życiu społecznym i gospodarczym Powiatu Puławskiego, pełniąc kolejno funkcję członka zarządu, wicestarosty, starosty a obecnie ponownie starosty. Przez cały ten okres zajmował się zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Powiat. Dobra współpraca z gminami zaowocowała wspólnymi inwestycjami, przede wszystkim w zakresie modernizacji dróg powiatowych. W dorobku Starosty znajduje się wiele osiągnięć służących poprawie życia mieszkańców, a także pobudzaniu ich aktywności społecznej (udział w budowie gazociągu, sieci telefonicznej, kolektora sanitarnego i kanalizacji w Gminie Końskowola). W latach 1994-2002 był radnym Rady Gminy Końskowola, a także jej przewodniczącym. 

Od wielu lat Starosta angażuje się w pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. Starania te przynoszą wymierne efekty w postaci budowy i remontów wielu dróg, mostów, chodników oraz budynków użyteczności publicznej. Witold Popiołek jest samorządowcem powszechnie znanym i szanowanym zarówno przez mieszkańców, jak i pracowników. 

Za sumienną pracę, aktywność i zaangażowanie był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi i branżowymi. 

 

Michał Godliński

Wicestarosta Puławski

Wicestarostą w obecnej kadencji samorządu jest absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Michał Godlinski. W latach 2008-2014 był radnym w Radzie Powiatu w Puławach, w latach 2006-2010 pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu. 

Wcześniej pracował jako nauczyciel i Dyrektor w Szkole Podstawowej Nr 4 w Puławach, był również radnym i członkiem Zarządu Rady Miasta Puławy. Sprawował także funkcje członka rad nadzorczych i przewodniczącego rad nadzorczych spółek komunalnych Miasta Puławy.  

Ponadto uczestniczy w życiu sportowym: trener II klasy lekkiej atletyki, sędzia lekkiej atletyki, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Kolegium Sędziów, wieloletni członek KS Wisła Puławy sekcja LA, były zawodnik lekkiej atletyki, były członek kadry narodowej w kat. juniorów.

Jest aktywnym działaczem społecznym: założyciel NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Ziemi Puławskiej, członek komitetów obywatelskich, członek Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych. 

 

Jan Ziomka

Członek Zarządu ds. technicznych

Członek Zarządu Powiatu Puławskiego ds. technicznych  od 2008 roku. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W kadencji 1990-1994 przewodniczący Rady Gminy w Baranowie, a także radny Rady Powiatu Puławskiego  I, III, IV i obecnie V kadencji. Obok działalności samorządowej w latach 2005 - 2014 pełnił funkcję prezesa klubu sportowego Wola Czołnowska.

Za wieloletnią działalność społeczną i samorządową został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP. Przed objęciem funkcji członka Zarządu Powiatu Puławskiego, pracował na stanowisku inżyniera ds. organizacji i normowania pracy w PGE.

  

 

Leszek Gorgol

Członek Zarządu ds. społecznych

Członkiem Zarządu Powiatu jest rówież Leszek Gorgol - absolwent historii UMCS w Lublinie. Ukończył podyplomowe studia z zakresu konstytucjonalizmu, zarządzania zasobami ludzkimi, i planowania w biznesie, a także prawa unijnego i zarządzania projektami europejskimi.

W minionych latach był kierownikiem Delegatury Puławskiego Kuratorium w Kuratorium Oświaty w Lublinie, dyrektorem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie, głównym specjalistą w Departamencie Gospodarki i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, a także członkiem Zarządu Powiatu. W II, IV i V kadencji był radnym Rady Miasta Puławy.

Od wielu lat działa społecznie, pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Puław. Jest współzałożycielem dwóch szkół społecznych i stowarzyszeń oświatowych, kulturalnych oraz społecznych w Powiecie Puławskim. Współpracuje z wieloma organizacjami ogólnopolskimi w realizacji projektów społecznych i edukacyjnych. W posiedzeniach zarządu z głosem doradczym uczestniczą sekretarz i skarbnik powiatu.

 

Monika Zych

Sekretarz Powiatu 

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Od 15 lat pracuje w Starostwie Powiatowym w Puławach, ostatnio w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu. Zaangażowana w opracowanie i wdrożenie w Starostwie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), który w 2010 r. uzyskał Certyfikat zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Od początku pełni funkcję Administratora SZJ oraz auditora wiodącego. 

Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Gołębia. Realizując się w działalności społecznej, współpracuje z organizacjami pozarządowymi i lokalną społecznością; dużego wsparcia udziela harcerzom z działającej w Gołębiu 21 DH „Astra” im. M. Kopernika.

Uważa, że  warto inwestować w młode pokolenie, stwarzać szanse i warunki dla samorealizacji w lokalnym środowisku.Dba o własny rozwój zawodowy i osobisty, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach tematycznych, w szczególności dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwania środków na tworzenie sprzyjających warunków, kreowanie i wsparcie dla inicjatyw społeczności lokalnych, młodzieży, liderów i animatorów życia publicznego, jak również z zakresu zarządzania projektami, komunikacji interpersonalnej oraz wykorzystania dziedzictwa Regionu dla rozwoju przedsiębiorczości. 

 

Anna Krzysztofik

Skarbnik Powiatu 

Anna Krzysztofik sprawuje stanowisko skarbnika powiatu od 1 marca 2011 r. Jest  absolwentką Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie ze specjalizacją marketing i zarządzanie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie w zakresie rachunkowości. Posiada także uprawnienia oraz certyfikat księgowy wydany w 2008 r. przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

W 2011 r. ukończyła  podyplomowe studia „Akademia Liderów Samorządowych” organizowane przez MSWiA, prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz I i II etap szkoleń na temat zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego w ramach II edycji projektu edukacyjnego „Samorządowa Akademia Finansów” realizowanego przez Serwis Samorządowy PAP we współpracy z NBP. Obecnie uczestniczy w III etapie ww. szkoleń. 

W latach 2004-2011 pełniła funkcję skarbnika Gminy Kazimierz Dolny. Od ponad 20 lat pracuje w obsłudze księgowości budżetowej.