Tutaj jesteś Urząd Informacje ogólne o starostwie Wydziały Zespół Uzgadniania Dokumentacji...

Wydziały

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

08-08-2015

Wzory dokumentów

Instrukcje załatwiania spraw

Zadania:

  • Zespołem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu kieruje kierownik. 
  • Do zakresu działania Zespołu należy w szczególności: 

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.; ) z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przepisy prawne:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. , Nr 193, poz. 1287)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lipca 2014 w sprawie wzorów wniosków oudostępnienie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sposobu wydawania licencji oraz ich wzorów oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu , bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 r. , poz.383).
  • Zarządzenie nr 64/2014 Starosty Puławskiego z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu oraz jego organizacji. 
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Mieszkaniowej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133 z roku 1995).
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport
POMOC PRAWNA 2018
Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej