Tutaj jesteś Urząd Jednostki organizacyjne Powiatowy Rzecznik Konsumentów Zadania Rzecznika Praw Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Zadania Rzecznika Praw Konsumentów

19-08-2015

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania z zakresu ochrony praw konsumentów, w szczególności:
 1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw interesów konsumentów;
 4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych;
 6. Możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowania za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 7. Możliwość występowania w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
 8. Przedłożenie Staroście do zatwierdzenia, w terminie do 31 marca każdego roku,rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazanie go do właściwej miejscowo delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 9. Prowadzenie edukacji konsumenckiej;
 10. Występowanie do Zarządu Powiatu z wnioskami w sprawie zlecenia prowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego działającym na obszarze Powiatu organizacjom, do których zadań statutowych należy ochro na interesów konsumentów;
 11. Zamieszczanie informacji konsumenckich oraz dotyczących zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach
Powrót