Tutaj jesteś Urząd Jednostki organizacyjne Powiatowy Rzecznik Konsumentów Przepisy prawne

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Przepisy prawne

06-09-2019

PRZEPISY REGULUJĄCE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KONSUMENTÓW

 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1083)
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 369)
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.134 z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., 1145)
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ( tj. Dz. U z 2019 r., poz. 548)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 284)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91

 

Powrót