Tutaj jesteś Urząd Jednostki organizacyjne Powiatowy Rzecznik Konsumentów Przepisy prawne

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Przepisy prawne

19-08-2015

PRZEPISY REGULUJĄCE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KONSUMENTÓW


  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081 z póź. zm.)

  1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.)

  1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 z póź. zm. )

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z póź. zm. )

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30. 01.2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową ( Dz. U. Nr 31, poz.258 )

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych ( Dz. U z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z póź. zm. )

  1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z póź. zm.)

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291)

 1. Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91

Nowe przepisy od 25.12.2014 r.:

 1. ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 z późn. zm.), przepisy dot. m.in. sprzedaży, rękojmii, gwarancji;
 2. ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
 3. ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015, poz. 184);
 4. ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011, poz.715 z późn. zm.);
 5. ustawa z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych  (t.j. Dz. U. 2016, poz.187);
 6. ustawa z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014, poz. 243).

http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

 

 

Powrót