Tutaj jesteś Urząd Poradnik Klienta Instrukcje załatwiania spraw Sprawy związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Załatwianie Spraw

Sprawy związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

28-08-2015

KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Starosta Puławski


II. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2019 r. , poz. 725). 
 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1202)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r., poz.1938).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Mieszkaniowej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133 z roku 1995). 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).
 • Zarządzenie Nr 64/2014 Starosty Puławskiego z dni 14 lipca 2014 r . w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu oraz jego organizacji.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek wypełniony i podpisany przez inwestora lub projektanta   (druk wniosku dostępny w Oddziale Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu GN-OK p. nr 227 lub na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach pod adresem www.pulawy.powiat.pl)
  W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną do wniosku należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo opłacone zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. art.1, ust.1, pkt. 2.
 1. 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu sporządzone na kartometrycznej i aktualnej mapie do celów projektowych, wykonanej według zasad określonych w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu  opracowań geodezyjno – kartograficznych  oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w  budownictwie (Dz.U.Nr25,poz.133) zawierających dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych  na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę oraz położenie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (1 egzemplarz zatrzymywany jest w Oddziale GN-OK ).

  Projektowane urządzenia, będące przedmiotem uzgodnienia, wkreślić według obowiązujących norm, a następnie podkolorować i opisać w legendzie.
  Zaznaczyć powstałe kolizje i opisać.
  Każdy egzemplarz załącznika mapowego z projektem powinien być autoryzowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia do projektowania sieci uzbrojenia terenu ( podpis, pieczątka, numer uprawnień, specjalność) , zawierać datę opracowania oraz  klauzulę poświadczenia zgodności z oryginałem mapy do celów projektowych.
 1. Oryginał mapy do celów projektowych podpisany przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, z datą sporządzenia, zawierający klauzulę wpisu do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 1. Aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu a w przypadku jego braku, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 1. Aktualne warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, lub warunki techniczne przebudowy sieci w przypadku zmiany usytuowania lub zmiany danych zawartych w geodezyjnej ewidencji sieci, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami.
 1. Decyzję na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
 1. Orientację i zasięg położenia projektowanych sieci w stosunku do sąsiednich terenów, ulic, stron świata, umieszczona na każdym załączniku mapowym z projektem sporządzona w skali 1:10 000 lub 1:25 000.
 2. Projekty należy dostarczyć na nośniku cyfrowym w jednej z poniższych form:
  plik wektorowy w formacie dxf  (warstwy wzorcowe w załączniku)
  plik wektorowy w formacie oprogramowania ewmapa aktualnie wykorzystywanego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (warstwy wzorcowe ewmapa w załączniku)
  - plik tekstowy z wykazem współrzędnych punktów charakterystycznych projektowanych obiektów wraz ze szkicem projektowanych sieci
  Projekty należy sporządzić w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000.
  Ponadto do wniosku należy dołączyć 3 egz. załączników mapowych w postaci wydruku mapy z numerycznie opracowanym projektem. Dane można wysłać również pocztą elektroniczną na adres: brzezinski@pulawy.powiat.pl

IV.MIEJSCE i SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Puławach:

 • osobiście lub przez osobę posiadającą upoważnienie/pełnomocnictwo: bezpośrednio w  Oddziale Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (pokój  nr 227),
 • pocztą: Starostwo Powiatowe w Puławach, Oddział Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu; Al. Królewska 19, 24-100 Puławy.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin narady koordynacyjnej wyznaczony zostanie nie później niż 14 dni od dnia poprawnie złożonego wniosku.

VI. SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

 • Dokumentację projektową odbiera osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca upoważnienie w Starostwie Powiatowym w Puławach p. 227;
 • Dokumentacja może być wysłana pocztą na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;

VII. OPŁATY

 • Za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, pobierana jest opłata na podstawie tabeli 16 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2014 r.  897).

Opłata winna być wniesiona przed terminem narady koordynacyjnej.

Opłaty dokonywane na konto Starostwa Powiatowego w Puławach można uiścić:

 1. po otrzymaniu rachunku przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Końskowoli 33 8741 0004 0007 6858 2000 0080
 2. gotówką w Agencji PKO znajdującej się w budynku tutejszego Starostwa.

Godziny otwarcia punktu kasowego BS:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  715  - 1500
Środa: 800 – 1545
(przerwa - 1200 - 1220)

Opłata skarbowa w wysokości  17 zł obowiązuje przy złożeniu dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia/pełnomocnictwa. Opłatę należy wnieść w momencie składania wniosku – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.  Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

Wpłaty z tytułu opłaty  skarbowej można dokonywać:

 • przelewem na  rachunek  bankowy: Urząd Miasta; ul. Lubelska 5   24-100 Puławy, na konto Nr: 96 1560 1195 2311 0970 9957 0001
 • gotówką w Agencji PKO znajdującej się w budynku tutejszego Starostwa.

VIII.  ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU ds. KOORDYNACJI PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA

     TERENU

 • Narady koordynacyjne organizuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego;

IX. INFORMACJE DODATKOWE

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem Starostwo Powiatowe w Puławach, Oddział Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, Al. Królewska19, 24-100 Puławy, p. 227, lub pod numerem telefonu: (81) 8861181 oraz e-mail: brzezinski@pulawy.powiat.pl

 

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport