Tutaj jesteś Urząd Poradnik Klienta Instrukcje załatwiania spraw Sprawy związane z uzgadnianiem...

Załatwianie Spraw

Sprawy związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej

KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Starosta Puławski

 

II. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji( Dz.U. z 2014 r. poz.897).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu , bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 r., poz.383).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Mieszkaniowej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133 z roku 1995). 
 • Zarządzenie Nr 64/2014 Starosty Puławskiego z dni 14 lipca 2014 r . w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu oraz jego organizacji. 

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wypełniony i podpisany wniosek przez inwestora lub projektanta (druk wniosku dostępny w Oddziale Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowejp. nr 227 lub na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach pod adresem www.pulawy.powiat.pl).

   W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną do wniosku należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo opłacone zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. art.1, ust.1, pkt. 2. 

  1. 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu sporządzone na kartometrycznej i aktualnej mapie do celów projektowych, wykonanej według zasad określonych w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowańgeodezyjno –kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie(Dz.U.Nr25,poz.133) zawierających dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez starostę oraz położenie znaków geodezyjnych,grawimetrycznych i magnetycznych (1 egzemplarz zatrzymywany jest w ZUD).

   Projektowane urządzenia, będące przedmiotem uzgodnienia, wkreślić według obowiązujących norm, a następnie podkolorować i opisać w legendzie. Zaznaczyć powstałe kolizje i opisać.

   Każdy egzemplarz załącznika mapowego z projektem powinien być autoryzowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia do projektowania sieci uzbrojenia terenu ( podpis, pieczątka, numer uprawnień, specjalność) oraz powinien zawierać datę opracowania. 

  1. Oryginał mapy do celów projektowych podpisany przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, z data sporządzenia, zawierający klauzulę przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

  1. Aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu a w przypadku jego braku, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

  1. Aktualne warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, lub warunki techniczne przebudowy sieci w przypadku zmiany usytuowania lub zmiany danych zawartych w geodezyjnej ewidencji sieci, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami. 

  1. Orientacja i zasięg położenia projektowanych sieci w stosunku do sąsiednich terenów, ulic, stron świata, umieszczona na każdym załączniku mapowym z projektem sporządzona w skali 1:10 000 lub 1:25 000.

 1. Projekty należy dostarczyć na nośniku cyfrowym w jednej z poniższych form: 

Projekty należy sporządzić w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000. Ponadto do wniosku należy dołączyć 3 egz. załączników mapowych w postaci wydruku mapy z numerycznie opracowanym projektem. Dane można wysłać również pocztą elektroniczną na adres:brzezinski@pulawy.powiat.pl


 

IV. MIEJSCE i SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Puławach: 

 • osobiście lub przez osobę posiadającą upoważnienie/pełnomocnictwo: bezpośrednio w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (pokój nr 227),
 • pocztą: Starostwo Powiatowe w Puławach, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej; Al. Królewska 19, 24-100 Puławy. 

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni

 

VI. SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

 • Dokumentację projektową odbiera osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca upoważnienie w Starostwie Powiatowym w Puławach p. 227
 • Dokumentacja może być wysłany pocztą na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

 

VII. OPŁATY

 Za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, pobierana jest opłata na podstawie tabeli 16 ustawyz dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji( Dz.U. z 2014 r. poz. 897).

 

Opłata winna być wniesiona przed terminem narady koordynacyjnej

 Opłaty dokonywane na konto Starostwa Powiatowego w Puławach można uiścić:

 • po otrzymaniu rachunku przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. O/Puławy 40 1020 3219 0000 9102 0012 2176
 • gotówką w Agencji PKO znajdującej się w budynku tutejszego Starostwa.

 

Godziny otwarcia Agencji PKO:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.15 - 14.30 /przerwa 10.00 – 10.20/

środa 8.00 – 15.30 /przerwa 12.00 - 12.20/

 

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł obowiązuje przy złożeniu dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia/pełnomocnictwa. Opłatę należy wnieść w momencie składania wniosku – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:

 1. przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta; ul. Lubelska 5 24-100 Puławy, na konto Nr:96 1560 1195 2311 0970 9957 0001 
 2. gotówką w Agencji PKO znajdującej się w budynku tutejszego Starostwa. 

 

VIII. ORGANIZACJAPRACY ZESPOŁU ds. KOORDYNACJI PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narady koordynacyjne organizuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego

 

IX. INFORMACJEDODATKOWE

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

 

Starostwo Powiatowe w Puławach

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Al. Królewska19

24-100 Puławy

p. 227

lub pod numerem telefonu:(81) 886 11 81

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2018
Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport