Tutaj jesteś Urząd Poradnik Klienta Ważne Dokumenty i wzory wniosków Ważne Dokumenty - Oddział ds. Geodezji INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA...

Dokumenty - Oddział ds. Geodezji

INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA DOKUMENTÓW Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

20-08-2015

Informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.) osoby niebędące właścicielami nieruchomości, by uzyskać wypisy bądź wyrysy, kopie map ewidencyjnych z ewidencji gruntów i budynków muszą wykazać swój interes prawny. Przywołanie jako podstawy uzyskania dokumentów z ewidencji gruntów art. 181 ust. 6 pkt 2, art. 155 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651) lub art. 47 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zm.) nie zwalnia od wykazania interesu prawnego. Dlatego podmiot ubiegający się o otrzymanie w/w dokumentów powinien załączyć do wniosku:

  • kopię dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień zawodowych (egzemplarz do złożenia do teczki)
  • kserokopię umowy lub pełnomocnictwo właściciela działki do pobrania materiałów z ewidencji (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej).

Nie złożenie dokumentów wraz z wnioskiem traktowane jest jako nie wykazanie interesu prawnego i skutkuje odmową wydania dokumentów.

 Powrót