Edukacja

Spotkanie Dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w Powiecie Puławskim"

Spotkanie Dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w Powiecie Puławskim"
Data publikacji: 14 września 2018
W dniu 12 września 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych w Puławach odbyło się Spotkanie Dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w Powiecie Puławskim w myśleniu o uczniu XXI wieku”

Debata oświatowa realizowana była w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. Lubelskim ". Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – ośrodek Lubelski na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 Kluczowym zadanie projektu jest wsparcie szkoleniowo-doradcze jst w stworzeniu lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół - jako strategicznego dokumentu, planu konkretnych działań wynikających z długoterminowej wizji rozwoju oświaty.

W pierwszej kolejności wdrożenie planu nastąpi w trzech  placówkach oświatowych (Zespół Szkól Zawodowych nr 1, Zespół Szkól Zawodowych nr 2, Zespół Szkól Zawodowych nr 3 w Puławach). Pozytywne efekty realizacji planu pozwolą podjąć decyzję o wdrażaniu przyjętych rozwiązań w innych placówkach. 

Zasadniczym  celem debaty jaka się odbyła była prezentacja różnych spojrzeń na proces edukacji, wyrażanie krytycznych sądów oraz szukanie nowych rozwiązań.

W spotkaniu, które poprowadzili  Pani Anna Natora -  jedna z trenerów w w/w projekcie, trener, doradca metodyczny oraz Pani Małgorzata Noskowska - Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach uczestniczyli reprezentanci lokalnych grup społecznych:  nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice, przedsiębiorcy. Bardzo ważnymi uczestnikami tej debaty byli uczniowie z powiatowych  szkół.

Liczba przybyłych na spotkanie  (ponad 100 osób) świadczy o tym, iż społecznościom lokalnym nie jest obojętna jakość edukacji naszej młodzieży. 

Zebranych przywitał Wicestarosta Puławski  Pan Michał Godliński , który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę nadrzędny cel edukacji -  nie  realizacja programów nauczania ale takie organizowanie kształcenia i wychowania, aby uczniowie umieli sprawnie poruszać się na rynku pracy poprzez rozwijanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauczania eksperymentalnego, kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej.  Ważne są również inwestowanie w umiejętności zawodowe nauczycieli w zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

Nieocenioną rolę odgrywają rodzice i pracodawcy, w zakładach których w przyszłości znajdą się absolwenci szkół powiatowych. Stąd wynika potrzeba głosu społecznego - poznanie osądu rodziców, uczniów i pracodawców.

Kierownik Wydziału Edukacji krótko objaśniła czym są kompetencje kluczowe i dlaczego są one tak ważne.

Debata, która została przeprowadzona w formie tzw. rozmowy w kawiarence (ang. World Cafè), wywołała duże zaangażowanie uczestników, którzy wyznaczyli propozycje kierunków rozwoju oświaty na terenie Powiatu Puławskiego.

Uczestnicy, pracując w małych grupkach roboczych, udzielali odpowiedzi na pytania:

 1. Jakie są mocne strony i zalety naszej powiatowej oświaty?
 2. Co dla Ciebie, jako mieszkańca powiatu znaczy określenie: „Dobra Szkoła”?
 3. Jak wyobrażasz sobie szkołę dla swojego dziecka?
 4. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać ABSOLWENT każdej naszej szkoły?
 5. Jakie działania możemy podjąć, aby jeszcze lepiej rozwijać kompetencje kluczowe uczniów?
 6. Jaki powinien być Nauczyciel XXI wieku?

Każdy z uczestników zmierzył się i miał możliwość odpowiedzi na wszystkie pytania. Na zakończenie debaty przedstawiciele poszczególnych grup prezentowali wnioski jakie zostały zapisane w takcie debaty. Doskonale z tego zadania wywiązali się uczniowie, którzy przekazali bardzo cenne wskazówki. Celność niektórych stwierdzeń, tak ze strony przedstawicieli dorosłych jak i uczniów, budziła różne pozytywne reakcje i wydaje się, że cele debaty zostały osiągnięte. Wartością dodaną do debaty była integracja całego środowiska lokalnego, promowanie standardów projakościowego zarządzania oświatą oraz stymulowanie współpracy i wymiany doświadczeń między uczestnikami.

Przedstawiciele Zakładów Pracy biorący udział w debacie:

 1. Nałęczów-Zdrój Sp. z o.o. Zakład produkcyjny
 2. Zakład Produkcyjno Handlowy Stanisław Krzaczek
 3. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
 4. Masz-ZAP: Przedsiębiorstwo remontowe maszyn i armatury. Puławy
 5. Hotel Przepióreczka. Nałęczów
 6. Nestlé Polska S.A Oddział Nestlé Water

Wypracowane potrzeby i oczekiwania  uczestników  będą podstawą do opracowania dokumentu strategicznego w postaci planu podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, nad którym na kolejnych debatach pochylą się ponownie zainteresowani przyszłością oświaty Powiatu Puławskiego. Do pracy nad ww. dokumentem zapraszamy wszystkich chętnych.

Główne wnioski wypracowane na debacie:

 1. Jakie są mocne strony i zalety naszej powiatowej oświaty?
 • Bogata oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego dostosowana do potrzeb rynku pracy
 • Wykorzystanie funduszy unijnych co skutkuje dobrym wyposażeniem szkół
 • Dostępność burs i internatów co skutkuje dużą ilością młodzieży z innych powiatów
 • Wysoko wykwalifikowana kadra
 • Wysoka pozycja puławskich szkół w rankingach zdawalności egzaminów

(uczniowie) Jakie są mocne strony i zalety naszych szkół?

 • Spotkania integracyjne
 • Wiele wydarzeń szkolnych (np. koncerty) oraz spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Dobra komunikacja z nauczycielami

 

 1. Co dla Ciebie, jako mieszkańca powiatu znaczy określenie: „Dobra Szkoła”?
 • Posiadająca dobrze wyposażona baza lokalowa
 • Uczeń czuje się bezpiecznie, swobodnie, nie jest anonimowy
 • Absolwenci dobrze radzą sobie zarówno na rynku pracy jak i byciu „szczęśliwym”
 • Kadra indywidualnie podchodząca do każdego ucznia

(uczniowie)

 • Przygotowuje do matury
 • Nie zabiera czasu wolnego
 • Oferuje koła zainteresowań, bezpłatne korepetycje

 

 1. Jak wyobrażasz sobie szkołę dla swojego dziecka?
 • Nowoczesna i bezpieczna
 • Odpowiednio doposażona
 • Rozwija kreatywność i talenty dziecka
 • Łączy wiedzę (teorię) z praktyką
 • uwzględnia indywidualne potrzeby każdego ucznia (Indywidualizacja nauczania)

(uczniowie)

 • Szkoła zapewniająca czas wolny poza lekcjami
 • Pomagająca w rozwijaniu zainteresowań
 • Ucząca życia

 

 1. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać ABSOLWENT każdej naszej szkoły?
 • Dobrze przygotowany do pełnienia ról społecznych i zawodowych
 • Kreatywny, chętny do poszerzania wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach życia
 • Potrafi rozwiązywać konflikty na drodze negocjacji

(uczniowie)

 • Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • Otwarty na kontakty z ludźmi
 • Ambitny, przedsiębiorczy
 • Przygotowany do życia w społeczeństwie

 

 1. Jakie działania możemy podjąć, aby jeszcze lepiej rozwijać kompetencje kluczowe uczniów?
 • Organizować dodatkowe zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania
 • Organizować wymiany zagraniczne, staże, praktyki
 • Udzielać wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

(uczniowie)

 • Zwiększenie obszaru projektu „Erasmus +”
 • Więcej wiedzy praktycznej, poznanie miejsc pracy
 • Więcej pracy w grupie w formie projektów, zajęć interaktywnych.

 

 1. Jaki powinien być Nauczyciel XXI wieku?
 • Uczący się przez całe życie
 • Zarażający pasją
 • Kreatywny
 • Wymagający

(uczniowie)

 • Wyrozumiały, obdarzony empatią
 • Indywidualnie podchodzi do każdego ucznia.
 • Otwarty na uczniów i ich pomysły
 • Kreatywny

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i aktywny udział w spotkaniu debatowym.

Spotkanie Dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w Powiecie Puławskim"

Powrót
`