Polityka prywatności Drukuj

Starostwo Powiatowe w Puławach przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę Powiatu Puławskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

1) Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników (zwanych także Usługobiorcami, Klientami) serwisu internetowego działającego pod adresem www.pulawy.powiat.pl;

2) dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanym RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3) dane osobowe zbierane są poprzez mechanizm formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie www.pulawy.powiat.pl.

2. Administrator Danych

Administratorem Danych jest Starosta Puławski z siedzibą przy al. Królewskiej 19, 24-100 Puławy.

3. Cel, zakres i czas przetwarzania danych osobowych

1) Dane osobowe zbierane przez Administratora Danych przy pomocy formularza kontaktowego są wykorzystywane w celu kontaktowania się z Klientami;

2) Administrator Danych przetwarza następujące dane osobowe w przypadku kontaktu z Klientem poprzez formularz kontaktowy: imię i nazwisko, adres e-mail;

3) dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania, przedstawienia i udokumentowania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217) lub w innych obowiązujących przepisach prawa.

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych

1) Korzystanie z formularza kontaktowego, wiąże się z koniecznością podania danych osobowych i jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora Danych (Usługodawcę) przy wykorzystaniu serwisu www.puławy.powiat.pl;

2) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą. Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktowania się przy pomocy formularza kontaktowego.

5. Prawa Usługobiorcy

1) Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 1 lit. b i ust. 3 lit. d, e RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2) informację o sposobie realizacji powyższych praw można uzyskać pod numerem telefonu kontaktowego 81 888 11 49.

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych/kategoriach odbiorców

Dane Użytkownika mogą zostać przekazane:

1) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora Danych, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. firmom odpowiedzialnym za utrzymanie serwisu www.puławy.powiat.pl;

2) organom publicznym i podmiotom (jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań).

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

8. Inspektor Ochrony Danych

Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@pulawy.powiat.pl, tel. 81 886 11 49.

9. Pliki „Cookies”

1) W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.pulawy.powiat.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, można także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies;

2) pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego www.pulawy.powiat.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;

3) pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4) w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji;

5) wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.pulawy.powiat.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

10. Postanowienia końcowe

1) Administrator Danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;

2) Administrator Danych w szczególności zabezpiecza dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą/modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych osobowych.

Powrót
`