Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.pulawy.powiat.pl/

Starostwo Powiatowe w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-08-28.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-04.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Starosty ds. dostępności - Marciemn Rojczykiem, rojczyk@pulawy.powiat.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818861167 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Puławach

al. Królewska 19
24-100 Puławy

1. Starostwo Powiatowe w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy 
 
Do budynku prowadzą 3 wejścia od al. Królewskiej - wejście główne, wejście przy Terenowym Punkcie Paszportowym zwane dalej TPP oraz wejście do Wydziału Komunikacji i Dróg. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego oraz wejścia przy TTP znajdują się podjazdy dla wózków.
 
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze oraz korytarz i pomieszczenia w piwnicy. Do części budynku prowadzą schody, które można pokonać za pomocą podjazdu dla wózków. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze - dostęp wejściem głównym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

2. Starostwo Powiatowe w Puławach, al. Królewska 3, 24-100 Puławy
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Do budynku prowadzą 2 wejścia - wejście główne od al. Królewskiej oraz wejście z tyłu budynku. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia z tyłu budynku znajdują się podjazdy dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze - dostęp wejściem od tyłu.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

3. Starostwo Powiatowe w Puławach, ul. 6-go Sierpnia 5, 24-100 Puławy
Wydział Edukacji oraz Wydział Rozwoju i Inwestycji

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. 6-go Sierpnia. Do wejścia nie ma schodów.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do wszystkich budynków i pomieszczeń starostwa dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

We wszystkich budynkach starostwa można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

brak

`