Edukacja

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim

zaświadczenia
Data publikacji: 02 kwietnia 2019
Powiat Puławski brał udział w projekcie pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim”. Projekt był realizowany w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W okresie IX.2018 – III.2019 realizowano plan podnoszenia jakości usług oświatowych /wspomagania szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych  głównie w szkołach:

 • Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
 • Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
 • Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach

Konsultanci i specjaliści PCDZN w Puławach podjęto zorganizowane działania ukierunkowane na doskonalenie nauczycieli w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Na podstawie wniosków z pogłębionej diagnozy potrzeb w zakresie kompetencji kluczowych ustalono tematykę warsztatów konsultacji grupowych i konsultacji indywidualnych oraz wypracowano Roczne Plany Wspomagania Szkół. Głównymi potrzebami nauczycieli i dyrektora szkoły były:

 • Budowanie poczucia wartości u uczniów oraz aktywizowania ich i motywowania do pracy.
 • Narzędzia do samodzielnego diagnozowania indywidualnych strategii uczenia się podczas swoich lekcji.
 • Znajomość i rozumienia własnych preferowanych strategii uczenia się.
 • Sposoby i metody pracy grupowej.
 • Sposoby udzielania informacji zwrotnej w pracy zespołowej.

Odbyło się szereg warsztatów dla nauczycieli z zakresu: 

 • Różnorodność i skuteczność technik aktywizujących myślenie.
 • Metoda problemowa w rozwijaniu umiejętności uczenia się uczniów. Motywowanie uczniów.
 • Warsztaty oferty ”Kształcenie kompetencji kluczowych w szkole

W ramach poszczególnych spotkań uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o sposobach aktywizowania uczniów oraz pracy nad rozwojem ich motywacji do nauki. Pracowali nad doskonaleniem organizacji procesu uczenia się prowadzącego do osiągania sukcesu przez uczniów. Doskonalili własną kreatywność, aby wdrożyć w swojej pracy kolejne innowacyjne i skuteczne rozwiązania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych.

Nauczyciele  w sposób zespołowy pracowali nad modelem współpracy z uczniem, tak aby stał się on świadomym uczestnikiem procesu uczenia się – świadomym celu i gotowym do projektowania strategii jego osiągania. Kolejnym elementem doskonalenia było opracowanie wykazu  metod  /technik  pracy  z uczniem,  opracowania warsztatów  dla  uczniów dotyczących  uwarunkowań  psychologicznych  osiągnięcia sukcesu, diagnozy mocnych i słabych stron ucznia/.

Poprzez konsultacje indywidualne i grupowe eksperci PCDZN w Puławach pomagali nauczycielom w  przełożeniu  nowych  umiejętności  na praktykę szkolną.

W ramach konsultacji  grupowych nauczyciele pracowali nad stworzeniem  mapy korelacji między przedmiotowej, która pozwoli realizować te same  lub zbieżne treści występujące w różnych przedmiotach w odpowiedniej kolejności i pod różnym kątem/np.: doboru technik i metod uczenia się motywacji uczniów/ aby uczniowie potrafili spojrzeć na dane  zagadnienie/problem w sposób kompleksowy z perspektywy różnych przedmiotów. Zwrócono uwagę na powszechność, spójność i efektywność podejmowanych działań w szkole ukierunkowanych na rozwój każdego ucznia.. Nauczyciele na sobie mogli przećwiczyć część technik efektywnego uczenia się – mnemotechnik i metod aktywizujących, tj. łańcuchy skojarzeń, mapa myśli. Zostali również zapoznani z metodami aktywizującymi w nauczaniu, takimi jak: metody definiowania pojęć, hierarchizacji, poszukujące – metody projektów, twórczego rozwiązywania problemów, dyskusyjne, diagnostyczne, gier dydaktycznych, przyśpieszonego uczenia się (mnemotechniki), ewaluacyjne. Wszystkie te metody i techniki  zostały przećwiczone praktycznie.

W ramach konsultacji  indywidualnych nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę o metody pracy w zakresie skutecznej organizacji procesów edukacyjnych i  sposobów badanie preferencji sposobów uczenia się uczniów, dobór i zastosowanie różnorodnych technik  i metod nauczania.

Konsultacje pomogły wymienić się doświadczeniami oraz na bieżąco przedyskutować pojawiające się trudności.

Nauczyciele wprowadzili  do praktyki szkolnej  umiejętności stosowania aktywizujących metod pracy  na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, obserwacja w działaniu oraz rozwinęli umiejętności  organizowania procesów edukacyjnych, sprzyjające procesowi uczenia się uczniów i zaangażowaniu ich rodziców.  Wzmocnili kompetencje dotyczące sposobów motywowania uczniów do uczenia się, a także rozwinęli umiejętności metodyczne  wpływające na wszechstronny rozwojowi ucznia.  Wzrosła motywacja nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w procesie zespołowym  szkoły.

Przeprowadzono cykl otwartych lekcji wychowawczych na temat technik uczenia się i preferowanych strategii uczenia się. Nastąpiło wzmocnienie współpracy zespołów nauczycielskich podczas działań szkoleniowych i we wdrażaniu nowych rozwiązań w poszczególnych przedmiotach nauczania i innych obszarach działalności szkoły.

Pod koniec marca br. 89% uczniów wskazało, ze nauczyciele motywują ich do aktywności na zajęciach oraz stwarzają możliwości w uczeniu się i osiąganiu  sukcesów przez całe życie, a 90% uczniów wskazało, że nauczyciele stosują nowatorskie metody nauczania w tym gry dydaktyczne, 97 % uczniów wskazało, że pracują zespołowo na zajęciach.

Wszyscy są zgodni aby kontynuować doskonalenie nauczycieli oparte na nowych zasadach /proces wspomagania szkoły/ poprzez określenie konkretnych potrzeb szkoły, zaangażowanie całej rady pedagogicznej w proces doskonalenia i bezpośrednie wdrażanie do pracy z uczniami z pomocą  osób zewnętrznych oraz zaplanowano wiele działań od nowego roku w tym kierunku m.in. przeprowadzenie diagnozy stylów uczenia uczniów i na tej podstawie określenie metod form pracy z uczniami na zajęciach w kształtowaniu kompetencji kluczowych. Planuje się również szkolenie „NEUROEDUKACJA – O POTRZEBIE NOWEGO MYŚLENIA O EDUKACJI”.

zaświadczenie

Powrót
`