Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń XX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Elektroniczna tablica ogłoszeń

XX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

21-10-2020
Rada Powiatu Puławskiego, bia le litery na czerwonym tle

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XX Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 28 października 2020 r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XIX sesji Rady Powiatu w dniu 30 września 2020 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 21 września 2020 r. do 16 października 2020 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Puławskiego za rok szkolny 2019/2020.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok.
 8. Informacja Starosty Puławskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez członków Zarządu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marii Konopnickiej w Puławach oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3, a także jednostce powołanej do wspólnej obsługi: Powiatowemu Centrum Opiekuńczo – Wychowawczemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Puławskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna