Fundusze Europejskie

Powiat Puławski uzyskał dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pn: Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego w Powiecie Puławskim

Powiat Puławski uzyskał dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pn:  Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego w Powiecie Puławskim
Data publikacji: 08 maja 2024
Celem głównym projektu jest wzmocnienie roli kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym Powiatu Puławskiego. Cel ten będzie realizowany przez cele szczegółowe, którymi są: dostosowanie zabytkowej infrastruktury do zapotrzebowania na usługi kultury, poprawa jakości usług kulturalnych i wzrost bezpieczeństwa oraz dostępności do usług kultury.

Przedmiotem projektu są roboty budowlane związane z konserwacją, restauracją i modernizacją zabytkowego budynku Młodzieżowego Domu Kultury i Obserwatorium astronomicznego w Puławach wraz z wyposażeniem. Zakres projektu określono w oparciu o analizę popytu i oceny potrzeb społecznych, środowiskowych i ekonomicznych oraz skonsultowano z mieszkańcami, turystami i społecznościami dziedzictwa. 

Projekt podzielony jest na 6 zadań: 

Zadanie 1 Usługa opracowania dokumentacji projektowej 

Zadanie obejmuje usługę opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich. Zadanie niezbędne do określenia zakresu i kosztów projektu. 

Zadanie 2 Usługa opracowania studium wykonalności 

Zadanie obejmuje usługę opracowania studium wykonalności i załączników niezbędnych do złożenia dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie niezbędne do określenia zasadności realizacji inwestycji. 

Zadanie 3 Usługa opracowania warunków i opisu przedmiotu zamówienia na wybór wykonawców: robót budowlanych, wyposażenia i nadzoru inwestorskiego 

Zadanie obejmuje usługę opracowania warunków udziału do postępowania na wybór wykonawców robót budowlanych oraz opracowania opisów przedmiotu zamówienia do postepowania w postępowaniu na wybór dostawców usług i wyposażenia. Zadanie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z zapisami wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach projektu. 

Zadanie 4 Roboty budowlane 

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w budynku zlokalizowanym przy ul. Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy. Obiekt jest wypisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego i stanowi siedzibę Młodzieżowego Dom Kultury w Puławach (jednostka organizacyjna Powiatu Puławskiego). Zadanie obejmuje roboty budowlane wynikające z projektu wykonawczego i opinii Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ich zakres jest ujęty w kosztorysach inwestorskich. Zadanie jest niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych celów.

Zadanie 5 Wyposażenie infrastruktury 

Zadanie dotyczy wyposażenia dwóch obiektów zabytkowych w niezbędny sprzęt służący realizacji działań kulturalnych. Wyposażane obiekty to: Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach zlokalizowany przy ul. Sieroszewskiego 4 oraz Obserwatorium Astronomiczne w Puławach zlokalizowane przy ul. Filtrowej 50. 

Zadanie 6 Nadzór inwestorski i konserwatorski 

Zadanie dotyczy nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach zlokalizowanego przy ul. Sieroszewskiego 4. Zadanie będzie obejmować kontrolę zgodności wykonywanych robót z zapisami projektu wykonawczego i uzyskanych pozwoleń i decyzji. Zadanie jest niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych celów.

Koszty pośrednie 

Zadanie obejmujące koszty rozliczane w sposób uproszczony w tym promocję projektu oraz zarządzanie projektem.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego, Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych.

Całkowita wartość projektu wynosi:  2 164 463,77 PLN

Dofinansowanie UE:  1 839 794,19 PLN

Okres realizacji projektu:  od 2023-10-31 do 2025-12-31

Powrót
`