Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń XVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. na godzinę 14.00

Elektroniczna tablica ogłoszeń

XVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. na godzinę 14.00

16-06-2020
Rada Powiatu Puławskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XVII Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji.  Radni Rady Powiatu mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XVI sesji Rady Powiatu w dniu 13 maja 2020 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 4 maja 2020 r. do 19 czerwca 2020 r.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Puławskiego.
 7. Ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektów oraz sytuacji sanitarno-epidemiologicznej Powiatu Puławskiego za rok 2019.
 8. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Puławskiego za 2019 r.”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.
 12. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego

Janusz Wawerski

Powrót