Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń XXIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Elektroniczna tablica ogłoszeń

XXIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

18-02-2021
Rada Powiatu Puławskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXIII Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 24 lutego 2021 r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2.  Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXII sesji Rady Powiatu w dniu 23 grudnia 2020 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 14 grudnia 2020r. do 12 lutego 2021 r.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski w 2020 roku.
 7. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu Puławskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Puławskim na lata 2021 – 2023”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2019 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żyrzyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Przewodniczący Rady Powiatu otwiera obrady

Obrady rady powiatu

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna