Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń XXXII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Elektroniczna tablica ogłoszeń

XXXII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

10-12-2021
Rada Powiatu Puławskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 22 grudnia 2021r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji.

Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXI sesji Rady Powiatu w dniu 24 listopada 2021 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 15 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec działań dyskryminacyjnych związanych z brakiem szczepień przeciwko COVID – 19.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

Przewodniczący Rady

Starosta Puławski

Rada Powiatu Puławskiego

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna