Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XXX Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 31.05.2017 r. godz. 14.00

Informacje o Sesjach

XXX Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 31.05.2017 r. godz. 14.00

24-05-2017
XXX Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 31.05.2017 r. godz. 14.00

Proponowany porządek obrad XXX Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 31 maja 2017 r., godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXIX sesji Rady Powiatu w dniu 31.05.2017 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 18.04.2017 r. do 19.05.2017 r.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Puławskim za 2016 rok.
 7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Puławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Puławach w 2016 roku.
 9. Ocena stanu sanitarno – higienicznego obiektów oraz sytuacji sanitarno – epidemiologicznej Powiatu Puławskiego za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/224/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej placówki oświatowo – wychowawczej oraz do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom
  w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach z Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do realizacji Gminie Kurów zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L w miejscowości Płonki”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy