Tutaj jesteś Urząd Informacje ogólne o starostwie Wydziały Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Wydziały

Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

31-08-2015

Zadania:

Biurem Obsługi Rady i Zarządu Powiatu kieruje Sekretarz.

 Do zadań Biura należy w szczególności:  

 1. w zakresie obsługi Rady i Komisji Rady: 
  • przygotowanie oraz zbieranie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej komisji,  
  • wykonywanie administracyjnej obsługi sesji Rady i posiedzeń komisji Rady, 
  • prowadzenie rejestrów uchwał Rady i wniosków komisji oraz przekazywanie ich Zarządowi, 
  • przestrzeganie terminów udzielania odpowiedzi, 
  • prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych, 
  • udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu w zakresie ustalonym przez radę, 
  • prowadzenie rejestru prawa miejscowego i porozumień zawartych przez Powiat, 
  • zapewnienie opiniowania projektów uchwał przez odpowiednie podmioty w przypadkach określonych przepisami, 
  • czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych z wypłatami diet, 
  • prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną, 
  • wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych, 
  • przesyłanie uchwał Rady według właściwości do Wojewody lub Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
  • prowadzenie rejestru oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady.
 2. w zakresie obsługi Zarządu:
  • gromadzenie i przygotowanie materiałów na posiedzenia Zarządu,
  • prowadzenie dokumentacji i rejestru uchwał zarządu,
  • przekazywanie do realizacji uchwał i decyzji Zarządu,
  • przygotowywanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania z realizacji uchwał Rady,
  • przygotowywanie dokumentacji i wniosków o nadanie odznaczeń
 3. Pracownicy w zakresie spraw merytorycznych podlegają Przewodniczącemu Rady.
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport