Tutaj jesteś Urząd Poradnik Klienta Ważne Dokumenty i wzory wniosków Ważne Dokumenty - Wydział Geodezji INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA DOKUMENTÓW Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - WZORY DOKUMENTÓW

Dokumenty - Wydział Geodezji

INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA DOKUMENTÓW Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - WZORY DOKUMENTÓW

20-08-2015

Informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276) osoby niebędące właścicielami nieruchomości, by uzyskać wypisy bądź wyrysy, kopie map ewidencyjnych z ewidencji gruntów i budynków muszą wykazać swój interes prawny. Przywołanie jako podstawy uzyskania dokumentów z ewidencji gruntów art. 181a, art. 155 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) lub art. 47 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 219 ze zm.) nie zwalnia od wykazania interesu prawnego. Dlatego podmiot ubiegający się o otrzymanie w/w dokumentów powinien załączyć do wniosku:

  • kopię dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień zawodowych (egzemplarz do złożenia do teczki)
  • kserokopię umowy lub pełnomocnictwo właściciela działki do pobrania materiałów z ewidencji (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej).

Nie złożenie dokumentów wraz z wnioskiem traktowane jest jako nie wykazanie interesu prawnego i skutkuje odmową wydania dokumentów.

 Klauzula informacyjna RODO, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [40.00 KB]

Powrót