Biuro rzeczy znalezionych

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej

Strona Lewa czerwone drukowane litery "Biuro rzeczy znalezionych", strona prawa obrazek lupy.
Data publikacji: 21 marca 2023
Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Puławach wzywa do odbioru rzeczy znalezionej - roweru, znalezionego dnia 19.03.2023 r. w Puławach.

Puławy, dnia 21.03.2023 r.

 

ZSO.5314.2.2023.WWL

Biuro Rzeczy Znalezionych

 

 

 

WEZWANIE
DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH

 

            Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r. poz. 501) z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana,
a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej przez Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Puławach:

 

rower

 znaleziony w dniu 19.03.2023 r. w Puławach

 

Pouczenie:

1.  Zgodnie z art. 187 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru,
a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez Starostę terminie.

2.  Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności oraz uregulowanie należności za przechowywanie.

3.  W celu odbioru rzeczy znalezionej należy zgłosić się wraz z dokumentem tożsamości do Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowe w Puławach, al. Królewska 19, pok. 134, parter, w godzinach pracy Urzędu.

4.  Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 886 11 09.

 

 

Niniejsze wezwanie zamieszczono w dniu 21.03.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach oraz na tablicy informacyjnej Biura Rzeczy Znalezionych, na okres 1 roku.

 

Ikona pdfWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - roweru, znalezionego dnia 19.03.2023 r. w Puławach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [754.32 KB]

Powrót
`