Transmisje Sesji Rady Powiatu Drukuj

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu Puławskiego informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej.

Klauzula informacyjna dotycząca transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji Rady Powiatu Puławskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Puławski z siedzibą w Puławach al. Królewska 19, 24 – 100 Puławy, tel. 81 886 11 00, adres email: starostwo@pulawy.powiat.pl.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@pulawy.powiat.pl lub listownie na podany wyżej adres administratora danych z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia jawności działania Rady Powiatu Puławskiego poprzez transmisję z obrad sesji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 902).
  4. Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Puławskiego oraz zapisy filmowe  są upubliczniane na stronie internetowej Powiatu Puławskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Transmisja i utrwalenie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) oraz instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 0 –193 Warszawa.
  8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Powrót
`