Aktualności

VIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie 16.06

VIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie 16.06
Data publikacji: 16 czerwca 2015
Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 17.06.2015 r. godz.14.00, Sala Pompejańska w Starostwie Powiatowym w Puławach, Al. Królewska 19:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas VII sesji Rady Powiatu w dniu 29.04.2015 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 21.04.2015 r. do 29.05.2015 r.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Puławskim
 7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu.
 8. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa w powiecie.
 9. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.
 11. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2014 rok.
 13. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za 2014 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczenia w budynku usytuowanym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Puławach przy Al. Królewskiej 19, oznaczonej numerem geodezyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha, na okres 4 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

 

Danuta Smaga - Przewodnicząca Rady Powiatu

 

dodał: Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

na podst. informacji Biura Obługi Rady i Zarządu Powiatu

Powrót
`