Aktualności

VII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

VII Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 23 kwietnia 2015
Proponowany porządek obrad VII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 29.04.2015 r., godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas VI sesji Rady Powiatu w dniu 25.03.2015 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 16.03.2015 r. do 17.04.2015 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2014 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za rok 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Puławskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej placówki oświatowo-wychowawczej oraz do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, oznaczonej jako działka nr 666/3 o pow. 8,07 ha, położonej w Żyrzynie, której północna część objęta jest ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 10 sierpnia 1977 r. znak: K1.IV-7/15/77 o wpisie do rejestru zabytków zespołu dworsko-parkowego w Żyrzynie. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
Powrót
`