Aktualności

Po paszport do Puław

brak
Data publikacji: 17 grudnia 2014
Od 5 grudnia 2011 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach działa Terenowy Punkt Paszportowy (TPP) powołany z myślą o ułatwieniu dostępu do usługi dla mieszkańców z powiatów: puławskiego, opolskiego i ryckiego. Warto jednak zwrócić uwagę, że procedurę uzyskania paszportu mogą wdrożyć i zakończyć w Puławach mieszkańcy całego województwa lubelskiego!

Zbliża się wiosna, a wraz z nią zwiększa się częstotliwość wyjazdów, w tym zagranicznych, podczas których potrzebujemy mieć ze sobą ważny paszport. Planując podróż warto sprawdzić, czy w ogóle posiadamy dokument, i czy jest on ważny, tak ze względu na zgodność ze stanem faktycznym zawartych w nim danych, jak i ze względu na termin ważności.

 

Zapraszamy do biura Terenowego Punktu Paszportowego w Puławach:

 • w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.30 – 14.30
 • we środy w godz. 10.30 – 15.30 

 

Biuro TPP mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach:
Puławy, al. Królewska 19
pok. 26, niski parter
tel.: 81 886 11 86

 

Tu honorujemy kartę dużej rodziny

 

Od dnia 1 stycznia 2015 roku członkowie rodzin wielodzietnych są uprawnieni do ulgi w opłatach za paszporty.

Ulga obejmuje zniżkę w wysokości 75% dla dzieci i 50% dla rodziców po okazaniu ważnej Karty Dużej rodziny.

- dla dzieci do 12 roku życia - 15 zł

- młodzież od 12 do 25 roku życia - 35 zł

- dorośli - 70 zł

Każdy członek rodziny musi okazać swoją Kartę Dużej Rodziny.

Poniżej zamieszczamy informacje pomocne dla uzyskania paszportu.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikiem TPP jeszcze przed wizytą, ponieważ w trakcie rozmowy można uzyskać informacje o sposobie przygotowania dokumentów i wysokości opłaty, którą należy wnieść, co ułatwia wdrożenie usługi. Szczególnie warto pytać w przypadku sytuacji szczególnych, tj. przysługujących zniżek i w sytuacjach nietypowych. Opłatę paszportową można wnieść na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – składając dokumenty o paszport wystarczy dołączyć dowód wpłaty. Wysokość opłaty każdorazowo warto potwierdzić u pracownika biura paszportowego – więcej informacji na ten temat w dalszej części artykułu.

 

Dane do przelewu: 
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Biuro Organizacji Kadr i Budżetu Urzędu
Nr 67 1010 1339 0055 0022 3100 0000

 

Opłatę za paszport można też uiścić bez prowizji w kasie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4 (kasa czynna w godzinach 8:00-12:00)

 

Opłaty paszportowe:

 • 140 zł - za wydanie paszportu dla osób, które ukończyły 12 rok życia
 • 70 zł – ulgowa opłata (50%) dla uczniów (powyżej 12 lat), studentów, emerytów, rencistów, kombatantów i osób niepełnosprawnych za okazaniem ważnej legitymacji
 • dzieci do 12 lat - 30 zł
 • młodzież od 12 do 18 lat - 70 zł

Opłatę wnosimy na dane osoby ubiegającej się o paszport.

 

UWAGA! Opłatę paszportową dla osoby małoletniej wnosimy na jej imię i nazwisko.

 

Osoby powyżej 70 lat są zwolnione z opłaty paszportowej.

 

Ulga w wysokości 50% przysługuje:

 1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
 2. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 3. kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 
 4. osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom. 

 

Zwolnienie z opłaty paszportowej przysługuje:

 1. osobom, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat, 
 2. osobom, które wyjeżdżają w celu długotrwałego leczenia lub w celu poddania się operacji i przebywają w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, 
 3. osobom, które wymieniają paszport z powodu jego wady technicznej,
 4. żołnierzom służby zasadniczej, wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa. 

 

 Odliczenia od opłaty paszportowej przysługują w przypadku wymiany ważnego paszportu z powodu:

 1. zmiany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu (nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL),
 2. zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącego utrudnić ustalenie tożsamości, 
 3. braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy. 

 

UWAGA! W przypadku zmiany danych wpisywanych do paszportu dokument traci ważność po 60 dniach. Aby zachować prawo do odliczeń, należy wystąpić o nowy paszport w przeciągu 60 dni od wystąpienia zmiany. 

 

UWAGA! Okazując poprzedni ważny paszport należy poinformować o znajdujących się w nim ważnych wizach.

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego:

 1. Wypełniony kwestionariusz paszportowy. 
 2. Jedna kolorowa fotografia do paszportu, z twarzą ustawioną "na wprost", o wymiarach 35x45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 3. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia w przypadku osób niepełnoletnich (do ukończenia 18 roku życia). 
 4. Odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński poza granicami kraju. 
 5. Zgoda obydwojga rodziców lub opiekunów prawnych lub zgoda sądu rodzinnego na wydanie paszportu dla osób niepełnoletnich. 
 6. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
 7. Ważny paszport (w przypadku jego posiadania). 
 8. Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (ważny dowód osobisty lub ważny paszport). 
 9. Aktualny dokument potwierdzający uprawnienie do ulgowej opłaty paszportowej. 

 

Odbiór paszportu

 • Osoba pełnoletnia (po ukończeniu 18 roku życia) odbiera paszport osobiście.
 • Za osoby małoletnie (do 18 roku życia) oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie paszport odbiera jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny. 

 

Przy odbiorze paszportu należy okazać:

 1. dowód osobisty, 
 2. dotychczas posiadany, ważny paszport, 
 3. akt zawarcia związku małżeńskiego, w przypadku braku aktualnego dowodu osobistego. 

 

Czy paszport jest gotowy do odbioru, można sprawdzić telefonicznie u pracownika TPP lub wchodząc na stronę: www.paszporty.mswia.gov.pl

 

Do 29 lutego 2012 r. blisko 800 osób wybrało puławskie biuro jako miejsce procedury uzyskania paszportu. I tak:

 • Ilość przyjętych wniosków paszportowych: 793
 • Ilość wydanych paszportów: 383 

 

Klientami TPP w Puławach są mieszkańcy:

 • Powiatu Puławskiego: 80% 
 • Powiatu Ryckiego: 16% 
 • Powiatu Opolskiego: 3% 
 • innych: 1%
Powrót
`