Aktualności

WTZ

WTZ
Data publikacji: 13 sierpnia 2014
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) to organizacyjnie i finansowo wyodrębnione specjalistyczne placówki przeznaczone dla dorosłych osób niepełnosprawnych, które na skutek niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy zawodowej.

Warsztaty stwarzają możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową zmierzającą do ogólnego rozwoju i poprawy funkcjonowania każdego uczestnika, co jest niezbędne do samodzielnego i aktywnego życia w środowisku, na miarę potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Warsztaty nie są samodzielnymi jednostkami, nie posiadają osobowości prawnej. Mogą być organizowane i prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty, na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, 
 3. umowy zawartej pomiędzy powiatem a jednostką prowadzącą warsztat w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej.

 

 
 
 
W Powiecie Puławskim działają trzy warsztaty terapii zajęciowej – jeden w Nałęczowie i dwa w Puławach. Wszystkie prowadzone są przez stowarzyszenia na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Puławskim i każdym stowarzyszeniem. Warsztaty obejmują kompleksową terapią społeczną i zawodową 85 uczestników z upośledzeniem umysłowym i chorobą psychiczną w stopniu znacznym i umiarkowanym, posiadających orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii. Roczny koszt działalności warsztatów działających w naszym powiecie wynosi 1 397 400 zł, w tym: 90% (tj. 1 257 660 zł) pokrywane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 10% (tj. 139 740 zł) dofinansowywane ze środków Powiatu. Środki te, w transzach kwartalnych, przekazywane są za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach na wydzielone konto Stowarzyszenia prowadzącego warsztat. PCPR nadzoruje działalność warsztatów i przeprowadza raz w roku kontrolę ich działalności. Chęć uczestnictwa w warsztacie zgłaszają sami zainteresowani, ich rodzice lub opiekunowie prawni. Warsztaty są placówkami pobytu dziennego, rehabilitacja osób niepełnosprawnych odbywa się przez 5 dni w tygodniu (7 godzin dziennie), przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej. Dla każdego uczestnika kadra WTZ opracowuje indywidualny program rehabilitacji i terapii (IPRiT). Podstawową kadrę warsztatu stanowią terapeuci zajęciowi z wykształceniem pedagogicznym – głównie pedagogika specjalna i terapeutyczna. Ponadto w każdej placówce zatrudniony jest psycholog, rehabilitant i pielęgniarka. Ilość miejsc w warsztatach jest ograniczona.
 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Puławskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego

24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 21
tel./fax 81 888 34 31
wtzpulawy@op.pl
godz. pracy: 7.00 – 15.00

kierownik – Agata Frączek

 

Celem Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, które doświadczają szczególnych trudności na rynku pracy. Pod opieką Warsztatu znajduje się 30 osób. Terapia zajęciowa odbywa się w 6 pracowniach:

 • rękodzielniczej
 • artystycznej
 • gospodarstwa domowego
 • krawieckiej
 • komputerowo-introligatorskiej 
 • politechnicznej 

Podopieczni Warsztatu korzystają również z pomocy psychologicznej, lekarskiej i pielęgniarskiej.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Puławskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

24-100 Puławy, ul. 6 Sierpnia 20
tel. 668 039 416
wtz.pulawy@vp.pl
godz. pracy 7.00 – 15.00

kierownik – Dorota Walencik

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) realizuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości każdego uczestnika. Celem warsztatu jest rehabilitacja w zakresie przywracania lub pozyskiwania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, która odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej.

 

Rehabilitacją w warsztacie objętych jest 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorobami sprzężonymi. Uczestnicy objęci są kompleksową rehabilitacją realizowaną poprzez zajęcia terapeutyczne w pracowniach:

 • ceramicznej
 • gospodarstwa domowego
 • krawieckiej
 • tkacko-zabawkarskiej
 • stolarskiej
 • uzdolnień twórczych 

Dodatkowo oferujemy: wsparcie psychologiczne, muzykoterapię, rehabilitację ruchową, opiekę pielęgniarską, spotkania integracyjne, wycieczki, dyskoteki, kiermasze, wyjścia do kina, teatroterapię.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Nałęczowskim Stowarzyszeniu Charytatywnym

24-150 Nałęczów, ul. Spółdzielcza 17C
tel./fax 81 501 51 06
wtz.naleczow@wp.pl,  www.wtznaleczow.pl
godz. pracy: 7.00 – 15.00 w dni powszednie

kierownik – Magdalena Stasiak-Toruń

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nałęczowie działa od lipca 1997 r., jest placówką pobytu dziennego. Realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej ukierunkowane na ogólny rozwój i poprawę sprawności każdego uczestnika. Stwarza osobom niepełnosprawnym, możliwość rehabilitacji zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i prowadzenia możliwie samodzielnego i aktywnego życia. Aktualnie do placówki uczęszcza 25 osób o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności, głównie z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, z Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica, Gminy Kurów i Gminy Wojciechów. Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu w domu rodzinnym, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie, oraz szczegółowej oceny punktowej.

 

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się zgodnie z planem działalności Warsztatu i programami poszczególnych pracowni zajęciowych:

 • gospodarstwa domowego 
 • poligraficzno-introligatorskiej 
 • artystycznej
 • uzdolnień twórczych
 • ceramiczno-wikliniarskiej

Celem działań podejmowanych w pracowniach zajęciowych jest ogólne przygotowanie do pracy, kształtowanie umiejętności i kompetencji potrzebnych w każdym rodzaju pracy – np. przestrzeganie zasad BHP, dokładność, przestrzeganie godzin pracy i regulaminu, punktualność, przygotowanie i porządkowanie stanowiska pracy, jak i czynności życia codziennego, w tym treningi samoobsługowe, np. mycie, czesanie, estetyczne spożywanie posiłków, trening ekonomiczny i umiejętności społecznych.

 

W Warsztacie prowadzone jest także wsparcie i terapia psychologiczna, zajęcia psychospołeczne, rehabilitacja ruchowa oraz zajęcia z zakresu zdrowia i higieny. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę pielęgniarską. W ramach programu terapeutycznego dużą wagę przywiązuje się do nauki zdrowego i aktywnego spędzania czasu oraz kultywowania tradycji. Organizowane są liczne wyjazdy rehabilitacyjno-krajoznawcze, wyjścia do kina, teatru, muzeów. Uczestnicy WTZ biorą udział w festiwalach i przeglądach artystycznych oraz turniejach sportowych, zdobywając wyróżnienia i nagrody.

 

 • W pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy uczą się przygotowania prostych dań obiadowych, pieczenia ciast oraz estetycznego podawania posiłków i sprzątania, a także obsługi urządzeń gospodarstwa domowego. Wspólnie z instruktorem opracowują jadłospis, ucząc się zasad racjonalnego żywienia. Ważnym elementem rehabilitacji jest nauka robienia zakupów – wybierania produktów w korzystnej cenie, z prawidłową datą ważności, płacenia, odbierania paragonu.
 • W pracowni poligraficzno-introligatorskiej rehabilitacja opiera się o czynności usługowe typu: przepisywanie, kserowanie, oprawianie dokumentów. Usługi dla klientów są czynnościami złożonymi, wymagającymi skupienia, uwagi, zastanowienia się, odpowiedniego zachowania, umiejętności porozumienia oraz podliczenia należności za usługę. Uczestnicy uczą się obsługi komputera, podtrzymywania posiadanych umiejętności i nabywania nowych. Organizowane są zajęcia z zakresu arteterapii, np. haft krzyżykowy, czerpanie papieru, rzeźba – figurki z mas plastycznych, fotografia, kartki okolicznościowe, gipsoryt i in.
 • W pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych uczestnicy uczą się wykonywania wyrobów użytkowych z drewna, np. półek, wieszaków i oprawy obrazów, oraz wykonywania witraży metodą Tiffany. Ważnym elementem jest nauka obsługi maszyn ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachowanie ostrożność i przestrzeganie przepisów bhp. Uczestnicy uczą się wykonywać prace rękodzielnicze z zakresu krawiectwa, haftu półkrzyżykowego i krzyżykowego oraz filcowania na sucho i mokro. Wykonują różnego rodzaju biżuterię, jak kolczyki, bransoletki, naszyjniki, pracując z drobnymi koralikami i kamieniami, oraz dekoracyjne pudełka ozdobione metodą decoupage, ponadto malują przy użyciu szablonów.
 • W pracowni ceramiczno-wikliniarskiej uczestnicy zapoznają się z technikami obróbki gliny i z narzędziami służącymi do pracy w glinie. Uczą się wytwarzać formy ceramiczne, takie jak donice, wazony, patery, naczynia ozdobne, kubki, salatery, dzwonki, anioły, a następnie przygotowują je do wypału. Kolejnym etapem pracy jest zdobienie wypalonych wyrobów przy użyciu odpowiednich farb naszkliwnych, podszkliwnych, angob, szkliw, oraz tlenków i utrwalanie poprzez ponowne wypalenie.
Powrót
`