Aktualności

Inteligentne specjalizacje regionu. Fundusze europejskie na promocję Powiatu Puławskiego

Inteligentne specjalizacje regionu. Fundusze europejskie na promocję Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 18 lipca 2014
Powiat Puławski w dniu 23.06.2014 r. podpisał z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II. Infrastruktura ekonomiczna. Działanie: 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy RPO WL 2007-2013, współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej. Realizacja projektu rozpoczęła się 30 czerwca 2014 r. i potrwa do 30 czerwca 2015 r. Całkowita wartość projektu wynosi 699 780,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 518 100,75 zł, co stanowi 75%.

Struktura finansowania projektu:

  • dofinansowanie ze środków europejskich: 470 746, 34 zł (90,86% kwoty dofinansowania)
  • dotacja celowa: 47 354,41 zł (9,14% kwoty dofinansowania)
  • wkład własny Powiatu Puławskiego: 172 700,25 zł (25% wydatków kwalifikowalnych)

 

Celem projektu jest określenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Powiatu Puławskiego, a następnie opracowanie i przeprowadzenie skutecznej kampanii informacyjnej w kraju i za granicą. Dla potrzeb realizacji projektu zostaną wykorzystane nowoczesne techniki informacyjne i komunikacyjne. W rezultacie oczekiwany jest znaczący wzrost postrzegania atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Powiatu Puławskiego oraz Województwa Lubelskiego w kraju i za granicą.

 

Oprócz kampanii informacyjnych przewidziane są również inne działania, takie jak: organizacja międzynarodowej konferencji, udział w targach międzynarodowych i krajowych, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz zakup narzędzi audiowizualnych, co ma służyć efektywnej promocji Powiatu Puławskiego w długim okresie.

 

Powrót
`