Aktualności

Geodeta Powiatowy,Kierownik Wydziału Geodezji

Geodeta Powiatowy,Kierownik Wydziału Geodezji
Data publikacji: 21 sierpnia 2015

Mariusz Kasprzak

pok. 110
tel. 81 886 11 51

 

Geodeta Powiatowy, przy pomocy podległych mu kierowników PODGiK i ZUD, kieruje Wydziałem Geodezji.

Zadania:

Geodeta Powiatowy realizuje zadania Starosty wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),

 • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w celu zapewniania bezkolizyjności ich rozmieszczenia względem innych istniejących lub projektowanych sieci, obiektów budowalnych i budowli na etapie projektu,

 • prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

 • tworzenie i udostępnianie mapy ewidencyjnej w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,

 • prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,

 • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabeli taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

 • gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu
  geodezyjnego i kartograficznego,

 • weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu,

 • prowadzenie dla obszaru powiatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,

 • tworzenie prowadzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000

 • prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

 • tworzenie i udostępnianie mapy zasadniczej w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,

 • zakładanie osnów szczegółowych,

 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Ponadto realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.)

 

Powrót
`