Aktualności

Wydział Architektury i Budownictwa

 Wydział Architektury i Budownictwa
Data publikacji: 06 sierpnia 2015

Wzory dokumentów

Instrukcje załatwiania spraw 

 

Zadania:

 1. Wydziałem kieruje kierownik.
 2. Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:  
  • wykonywanie zadań administracji architektoniczno – budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 
  • wydawanie decyzji administracyjnych,  
  • prowadzenie ujednoliconej ewidencji wniosków o pozwolenie na budowę, wydanych decyzji i postanowień, wydawanych dzienników budowy,  
  • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, 
  • dokonywanie czynności kontrolnych określonych ustawą prawo budowlane,
  • zapewnienie obsługi w zakresie: udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, przyjmowania zgłoszeń: zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,  budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz wydawania innych decyzji i zaświadczeń, określonych ustawą prawo budowlane, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym oraz ustawą o własności lokali
 3. Wydział koordynuje sprawy wynikające ze współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

 

Powrót
`