Aktualności

Wydział Kadrowo - Administracyjny

Wydział Kadrowo - Administracyjny
Data publikacji: 28 sierpnia 2015

Wzory dokumentów

 

Zadania:

 1. W skład Wydziału Kadrowo-Administracyjnego wchodzą: 
  • Oddział ds. Zarządzania Dokumentami
  • Oddział ds. Zabezpieczenia Informatycznego
 2. Wydziałem kieruje kierownik, przy pomocy kierowników oddziałów.
 3. Do zakresu działania Wydziału należą w szczególności:
  • zapewnienie sprawnej organizacji sekretariatu Starosty i Wicestarosty, 
  • załatwianie spraw kadrowych, płacowych i szkoleniowych pracowników, 
  • prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów i usługami pocztowymi i kurierskimi,
  • prowadzenie kancelarii ogólnej starostwa – punktu obsługi interesantów oraz archiwum zakładowego i rejestru oświadczeń majątkowych,
  • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Starostę funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży,
  • prowadzenie  rejestru zarządzeń Starosty, rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw oraz rejestru szkoleń,
  • realizowanie zadań związanych z prowadzeniem akt osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych, naborem, służbą przygotowawczą oraz szkoleniem i dokształcaniem pracowników, 
  • naliczanie i rozliczanie płac, składek i podatków wynikających ze stosunku pracy, przygotowywanie dokumentacji do celów emerytalnych, oraz wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników. 
  • koordynowanie działań dotyczących informatyzacji Starostwa, opracowanie polityki i zapewnienie Bezpieczeństwa Systemów, zarządzanie i administrowanie infrastrukturą informatyczną, zarządzanie bazami danych i aplikacjami, zapewnienie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie, analizowanie i bilansowanie potrzeb Starostwa w dziedzinie informatyzacji, przygotowanie zapotrzebowania i nadzór nad inwestycjami w zakresie infrastruktury informatycznej, koordynowanie zadań związanych z administrowaniem stroną internetową Powiatu, BIP, elektroniczną skrzynką podawczą, publikowaniem aktów prawa, inicjowanie zmian w przepisach wewnętrznych Starostwa w celu dostosowania do eksploatowanych programów i aplikacji, prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego, zasobów informatycznych, oprogramowania, licencji itp.
Powrót
`