Aktualności

Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Zadania:

Biurem Obsługi Rady i Zarządu Powiatu kieruje Sekretarz.

 Do zadań Biura należy w szczególności:  

 1. w zakresie obsługi Rady i Komisji Rady: 
  • przygotowanie oraz zbieranie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej komisji,  
  • wykonywanie administracyjnej obsługi sesji Rady i posiedzeń komisji Rady, 
  • prowadzenie rejestrów uchwał Rady i wniosków komisji oraz przekazywanie ich Zarządowi, 
  • przestrzeganie terminów udzielania odpowiedzi, 
  • prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych, 
  • udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu w zakresie ustalonym przez radę, 
  • prowadzenie rejestru prawa miejscowego i porozumień zawartych przez Powiat, 
  • zapewnienie opiniowania projektów uchwał przez odpowiednie podmioty w przypadkach określonych przepisami, 
  • czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych z wypłatami diet, 
  • prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną, 
  • wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych, 
  • przesyłanie uchwał Rady według właściwości do Wojewody lub Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
  • prowadzenie rejestru oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady.
 2. w zakresie obsługi Zarządu:
  • gromadzenie i przygotowanie materiałów na posiedzenia Zarządu,
  • prowadzenie dokumentacji i rejestru uchwał zarządu,
  • przekazywanie do realizacji uchwał i decyzji Zarządu,
  • przygotowywanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania z realizacji uchwał Rady,
  • przygotowywanie dokumentacji i wniosków o nadanie odznaczeń
 3. Pracownicy w zakresie spraw merytorycznych podlegają Przewodniczącemu Rady.
Powrót
`