Aktualności

Wydział Rozwoju i Inwestycji

Wydział Rozwoju i Inwestycji
Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Zadania:

 1. Wydziałem kieruje kierownik. 
 2. Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:  
  • przygotowanie i prowadzenie powiatowych remontów i inwestycji,  
  • planowanie środków finansowych na realizację inwestycji, 
  • dokonywanie odbiorów i rozliczeń finansowych, organizowanie i koordynowanie zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, 
  • realizacja zadań z zakresu rozwoju Powiatu, a w szczególności koordynowanie  opracowania, aktualizacji i realizacji Strategii Rozwoju Powiatu oraz spraw związanych z pozyskiwaniem przez Powiat środków zewnętrznych i w tym zakresie współpracuje ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Powiatu, 
  • realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących ponoszenia wydatków finansowych oraz kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
Powrót
`