Aktualności

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich
Data publikacji: 19 sierpnia 2015

Wzory dokumentów

 

Zadania:

 1. W skład Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich wchodzi:
  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 2. Wydziałem kieruje kierownik, który sprawuje również nadzór nad pracami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 3. Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:  
  • monitorowanie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach (SP ZOZ),
  • gromadzenie materiałów i przygotowywanie dla Zarządu ocen i analiz dotyczących organizacji, finansów, gospodarowania mieniem  oraz wykazu i przeznaczenia aparatury i sprzętu medycznego SP ZOZ,
  • współpraca ze Skarbnikiem i audytorem wewnętrznym Starostwa w zakresie sytuacji SP ZOZ,
  • kontrolowanie dostępności usług medycznych,
  • rozpatrywanie wniosków i kierowanie pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Puławach,
  • prowadzenie spraw z zakresu edukacji zdrowotnej oraz promocji i ochrony zdrowia,
  • ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu,
  • koordynowanie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2015, programów profilaktycznych, zdrowotnych i z zakresu zwalczania patologii na terenie Powiatu,
  • przygotowanie decyzji w sprawie wyrażania zgody na rozwiązanie z inwalidą wojennym lub wojskowym stosunku pracy oraz kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,
  • realizacja zadań z zakresu sprowadzania zwłok z zagranicy oraz spraw wynikających z przepisów ustaw o repatriantach, o kombatantach, o cmentarzach,
  • realizacja zadań związanych z kompetencjami Powiatu w zakresie ustawy o aptekach oraz działania Powiatowej Rady Zatrudnienia,
  • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz koordynowanie przygotowania materiałów do realizacji tego zadania,
  • prowadzenie spraw z zakresu przynależności Powiatu do związków, stowarzyszeń i innych organizacji,
  • prowadzenie rejestru i  nadzoru nad stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i klubami sportowymi,
  • prowadzenie spraw z zakresu zbiórek publicznych i organizacji imprez masowych,
  • prowadzenie biura rzeczy znalezionych,
  • realizacja zadań związanych z organizacją wyborów do organów samorządu terytorialnego, 
  • prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych
 4. Wydział w realizacji zadań współdziała z SP ZOZ w Puławach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Puławach.
Powrót
`