Aktualności

Wydział Finansów i Budżetu

Wydział Finansów i Budżetu
Data publikacji: 30 sierpnia 2015

Zadania:

 1. Wydziałem kieruje Główny Księgowy Starostwa. 
 2. Do zakresu działania Wydziału należą w szczególności:  
  • prowadzenie księgowości i sprawozdawczości Starostwa, zapewnienie obsługi finansowo-księgowej, 
  • prowadzenie obsługi finansowej ZFŚS, 
  • nadzór nad funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej poprzez: kontrolę wypłaty wynagrodzenia osobie upoważnionej do prowadzenia Kasy, naliczanie i egzekwowanie zwrotu kosztów funkcjonowania i obsługi Kasy od wszystkich jednostek wchodzących w skład PKZP oraz potrącanie spłat pożyczek, pobranych przez pracowników Starostwa, należących do Kasy,  
  • prowadzenie ewidencji i windykacji należności Powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa,  
  • rozliczanie inwentaryzacji,  
  • prowadzenie kontroli dokumentów finansowych pod względem rachunkowym,  
  • prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania i ewidencji weksli,  
  • opracowanie zarządzeń wynikających z ustawy o rachunkowości ( m. in. dotyczące zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kontroli wewnętrznej, instrukcji kasowej),
  • realizacja zadań z zakresu dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji,
  • monitorowanie wydatków do 14 tys. Euro
 3. W zakresie planowania, analiz i sprawozdawczości do zadań Wydziału należy w szczególności:
  • planowanie i wykonywanie budżetu Powiatu, 
  • sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej  i budżetowej Powiatu,
  • opracowywanie prognoz finansowych,
  • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, służbami, inspekcjami i strażami  w zakresie przygotowania i realizacji budżetu oraz sprawozdawczości,
  • nadzór nad terminowym i prawidłowym wykorzystaniem środków na zadania realizowane w ramach budżetu oraz koordynuje sprawy związane z rozliczaniem dotacji

BUDŻET POWIATU:

Informacje dotyczące budżetu Powiatu Puławskiego znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Puławach w zakładce Finanse Powiatu

http://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Powrót
`