Aktualności

Wydział Edukacji

Wydział Edukacji
Data publikacji: 16 sierpnia 2015

Wzory dokumentów

 

Zadania:

 1. Wydziałem kieruje kierownik.
 2. Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:
  • koordynacja, nadzór i kontrola nad działalnością w zakresie administracyjnym i organizacyjnym szkół i placówek oświatowych,
  • współdziałanie ze Skarbnikiem i służbami finansowymi w sprawach finansowania szkół,  
  • ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, 
  • prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorów oraz innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oraz odwoływaniem z tych stanowisk, 
  • zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
  • współdziałanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
  • prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów edukacyjnych,
  • monitorowanie przebiegu rekrutacji do szkół i placówek, 
  • gromadzenie i opracowywanie informacji w Systemie Informacji Oświatowej oraz kontrola poprawności naliczeń subwencji oświatowej.
 3. Wydział współdziała ze szkołami i placówkami oświatowymi.

Powrót
`